Pravidla

„SOUTĚŽ O 100 DÁRKŮ."
"Vyhrajte 1 ze 100 balíčků Mentos žvýkaček pro Vás a Vaše přátele."

1. POŘADATEL a zároveň ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00, Praha 4, IČ: 63666570 (dále jen „pořadatel").

2. NÁZEV soutěže:

„SOUTĚŽ O 100 DÁRKŮ." (dále jen „soutěž").

3. DOBA TRVÁNÍ:

Od 10. 2. 2019 do 15. 3. 2019 do 23:59 včetně.

4. MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:

Soutěž probíhá na Instagramu @mentos_czsk.

5. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále jen „účastník" nebo „soutěžící"), která se v době trvání soutěže aktivně zapojí svým fotografickým příspěvkem do soutěže značky Mentos na profilu @mentos_czsk na sociální síti Instagram https://www.instagram.com/mentos_czsk/. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.
Účastník soutěže musí mít na sociální síti Instagram vytvořen svůj vlastní osobní uživatelský účet (dále jen jako „účet") a tento účet musí být veřejně dostupný.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora, ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

Účastník se zapojením do „SOUTĚŽE O 100 DÁRKŮ“ souhlasí s Pravidly soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů značkou Mentos za účelem zpětného kontaktování.

6. VSTUP DO SOUTĚŽE:

Pro zařazení do soutěže je zapotřebí následovat body níže:
1) Vyfoťte fotku, jak si dokážete užít den se žvýkačkami Mentos
2) Přidejte fotku na svůj Instagram s hashtagem #mentosfreshmoment
3) Sledujte profil @mentos_czsk

7. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Hlavní výhra:
100 x balíček Mentos žvýkaček na 6 měsíců. 1 balíček v hodnotě 1130,- Kč (balíčky nejsou identické a můžou se lišit v rámci příchutí a jednotlivých produktů).
Pořadatel po ukončení soutěže vybere 100 nejoriginálnějších fotek, které splňují pravidla soutěže. Výherci soutěže budou následně označeni pod vyhlašovacím příspěvkem, který bude zveřejněn na Instagramu a to nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže. Nejpozději tedy 20. 3. 2019.
Výherci budou vyzváni k zaslání korespondenční adresy prostřednictvím emailové adresy nebo prostřednictvím formuláře (bude upřesněno současně s vyhlášením vítězů). Na základě pravdivě poskytnutých informací bude výhra odeslána poštou nejpozději do 30 dnů od obdržení informace o korespondenční adrese. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhra propadá ve prospěch pořadatele i v případě, že se vrátí jako nedoručená. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani nejsou soudně vymahatelné.
Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou, s jedním svým soutěžním příspěvkem a pouze jednu výhru.
Výhercem se může stát pouze účastník, jehož doručovací adresa je na území České republiky nebo Slovenské republiky.

8. VÝHRY A JEJICH DORUČENÍ:

Výhry budou výhercům zasílány poštou nebo jiným smluvním partnerem nejdéle do 1 měsíce od potvrzení výhry. Výhry rozesílá přímo pořadatel soutěže, Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNOSTNÍ PRÁVA

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. (dále jen „PVM“) vás informuje, že osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) poskytnuté společnosti PVM budou shromažďovány a zpracovávány pod kontrolou PVM v souladu s následujícím:

a. Účely a zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zvládnutí vztahu mezi vámi a PVM. Pro správné řízení tohoto vztahu bude společnost PVM zpracovávat osobní údaje, které mohou zahrnovat i speciální kategorie osobních údajů, například údaje týkající se zdraví, rasového nebo etnického původu, členství v odborových organizacích, náboženském vyznání.

Zpracování osobních údajů se může provádět elektronicky a ručně, a to na základě slučitelných logických kritérií a funkční s účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, vždy v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

b. Rozsah komunikace a šíření údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami pověřenými PVM nebo společnostmi třetí strany (včetně kterékoli jiné společnosti skupiny PVM), institucemi nebo profesionály, kteří jako Zpracovatelé údajů provádějí specifické zpracovatelské služby nebo činnosti doplňující výše uvedené účely.

Osobní údaje nebudou nijak šířeny.

c. Přenos osobních údajů do třetí země

Pro zvládnutí našeho vztahu může být také nezbytné, aby byly některé osobní údaje převedeny do třetích zemí, kde se nacházejí jiné společnosti nebo partneři skupiny Perfetti Van Melle.

d. Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání vztahu. Osobní údaje budou poté uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dodržení jakýchkoli právních předpisů, které mohou společnosti PVM uložit povinnost uchovávat osobní údaje po delší dobu.

e. Práva subjektů údajů

Společnost PVM vás informuje, že máte právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo právo na omezení či námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů nebo právo odvolat souhlas, který je dán zasláním písemné komunikace společnosti PVM na Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 nebo zasláním emailu na info@cz.pvmgrp.com pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

10. SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY

V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a odstranit případné příspěvky podléhající jedné či více z následujících podmínek:
- příspěvek obsahuje nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy;
- příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření, jež mohou porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
- příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
- příspěvek má obsah, který by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby
- obsah příspěvku neodpovídá tematickému zadání soutěže.
- obsah příspěvku jinak porušuje obecně závazné právní předpisy.
Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografie, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.
Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob, kterých se soutěžní příspěvek týká.
Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s úpravami a užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely a propagaci značky Mentos. Za případné další užití příspěvku soutěžícímu nenáleží žádná odměna.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, omezení přístupu na instagramový účet, apod.).

11. OSTATNÍ:

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to bez náhrady. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.mentos.cz/pravidla / http://www.mentos.sk/pravidla.
Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a Instagram a se společnostmi nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv společnostem Facebook a Instagram, přičemž aktivita účastníka na internetové stránce na Instagramu podléhá taktéž podmínkám provozovatele této internetové stránky a sociální sítě, kdy s tímto je účastník seznámen.

V Praze dne 7. 2. 2019 Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

Sdílej s přáteli