PODMÍNKY POUŽITÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vlastník této webové stránky www.mentos.cz („Web“), je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. („PVM“), společnost patřící do skupiny PERFETTI VAN MELLE GROUP („PVM GROUP“) s těmito identifikačními údaji:

 

Sídlo firmy: Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4

DIČ: CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Fax: +420 244 466 400

Registrační údaje: Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37371

 

Přístup k webu

 Toto právní upozornění reguluje přístup a využívání webu uživatelem („Uživatel“), s cílem poskytnout Uživateli informace ohledně PVM GROUP, PVM, jejich produktech, činnosti a propagačních akcích.

 Přístupem a používáním webu uživatel souhlasí s podmínkami tohoto Právního upozornění, se zásadami ochrany soukromí a zásadami použití cookies a použitím cookies na webu. 

 Před použitím webu si musí uživatel pečlivě přečíst Právní upozornění, zásady ochrany osobních údajů a zásady použití cookies, neboť tyto mohou být kdykoliv upraveny a / nebo změněny. Pokud Uživatel nepřijme podmínky Právního oznámení, nemůže používat web ani jeho obsah.

 

Použití a funkce webu

Uživatel souhlasí s řádným používáním webu a informací obsažených v něm, jeho chování a užívání podléhá právním předpisům a tomuto Právnímu prohlášení, jakož i jakýmkoli dalším nezbytným podmínkám, které může PVM uvést v platnost pro tento Web.

Dále se Uživatel nesmí dopustit jakéhokoli přestupku s úmyslem poškodit, zneužít a / nebo přetížit web nebo bránit jeho běžnému používání a fungování v jakékoliv formě.

Uživatel je informován o tom, že pokud nebude dodrženo právní upozornění, zásady ochrany osobních údajů nebo zásady cookies nebo pokud nejsou splněny jiné relevantní podmínky či zásady uvedené na webu, společnost PVM si vyhrazuje právo omezit, pozastavit a / nebo ukončit uživatelský přístup na web, a to za použití jakýkoliv nezbytných technických opatření.

Společnost PVM usiluje o zachování dobrého fungování webu, vyhýbá se chybám nebo v případě potřeby je opravuje a udržuje obsah webu řádně aktualizovaný. Společnost PVM však nezaručuje dostupnost nebo nepřetržitost přístupu k webu, ani chyby v jeho obsahu nebo že jsou odpovídajícím způsobem aktualizovány.

 

Odpovědnost 

Přístup na web a používání veškerých informací nebo mechanismů, které jsou na něm obsaženy, probíhá výlučně na odpovědnost uživatele. 

Společnost PVM nezodpovídá za žádné škody a / nebo ztráty, které by mohly přímo nebo nepřímo plynout z přístupu nebo používání informací obsažených na webu, a zejména za jakékoli informace týkající se třetích stran odlišných od PVM, včetně, ale nikoliv výhradně těch poskytnutými operačními systémy nebo způsobenými viry a / nebo útoky na systém. Stejně tak společnost PVM neodpovídá za škody, které může Uživatel trpět kvůli nevhodnému používání webu, služeb nebo kvůli problémům s pokrytím, přerušením, nedostatkem pokrytí nebo vinou vad v komunikaci a / nebo v komunikaci přes internet. 

Navíc společnost PVM neodpovídá za škody a / nebo ztráty uživatelského softwaru a / nebo hardwaru vyplývající z přístupu k webu a jeho používání.

Uživatel odpovídá za škody nebo ztráty jakékoliv povahy, které může společnost PVM utrpět v důsledku porušení některé z povinností, kterým je uživatel vystaven podle tohoto právního oznámení, jakékoliv jiné podmínky stanovené na webu a / nebo platné legislativě v jakýkoliv daný moment.

 

Přístup k odkazům

a) Odkazy na web

Veškeré třetí strany, které mají v úmyslu zahrnout odkaz na web („Odkazující se webové stránky“) na webových stránkách, musí prve získat písemný souhlas PVM, dodržovat platné zákony a za žádných okolností nemohou ukládat svůj vlastní obsah nebo obsah třetích stran, který: (i) je nezákonný, škodlivý, násilný, rasistický, diskriminační, ponižující, sexuální povahy atd; a / nebo (ii) je nepatřičný nebo nevhodné vzhledem k aktivitám PVM.

Tento odkaz v žádném případě neznamená, že společnost PVM podporuje, propaguje, garantuje, dohlíží a / nebo doporučuje obsah a / nebo služby propojené webové stránky, ani nenese odpovědnost za obsah obsažený na ní. 

V případě nesplnění kteréhokoli z výše uvedených podmínek společnost PVM bezodkladně provede odvolání souhlasu uděleného odkazujícímu se webu, který bude povinen tento odkaz smazat.

b) Odkazy na jiné webové stránky

Na webu mohou být zahrnuty i další odkazy, které umožňují uživateli přístup na jiné webové stránky („Odkazované webové stránky“).

Existence odkazovaných webových stránek v žádném případě neznamená doporučení, propagaci, identifikaci a / nebo shodu společností PVM s prohlášeními, obsahem a / nebo službami poskytovanými prostřednictvím odkazovaných webových stránek. V důsledku toho není společnost PVM zodpovědná za obsah a další podmínky odkazovaných webových stránek, a proto je uživatel jedinou osobou odpovědnou za jejich kontrolu a přijetí při každém přístupu a při každém použití.

 

Duševní vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví, pokud jde o design, databáze, základní počítačové programy (včetně zdrojových kódů), jakož i různých prvků tvořících web (texty, grafika, fotografie, videa, zvukové záznamy, barevné kombinace a podobně) („obsah“), jakož i jejich struktura, výběr a pořadí jsou vlastněny společností PVM, skupinou PVM nebo jejími poskytovateli licencí. Jakékoli loga obsažené na webu (jako jsou například ochranné známky a / nebo návrhy) jsou vlastnictvím společností PVM, PVM GROUP nebo jejich poskytovateli licencí.

Používání webu neznamená udělení jakýchkoli práv na web nebo jeho obsah.

Uživateli je přísně zakázáno reprodukovat, transformovat, distribuovat, veřejně komunikovat, zpřístupňovat, extrahovat a / nebo provádět jakoukoli jinou formu neoprávněného šíření nebo užívání webu, jeho obsahu a / nebo loga PVM.

Neoprávněné použití obsahu, webu a/nebo loga PVM, jakož i jakékoli škody způsobené na duševním vlastnictví PVM a/nebo PVM GROUP mohou vést k uplatnění příslušných právních opatření a odpovědností, které mohou vyplynout z těchto akcí.

 

Oddělitelnost

Pokud je některé z ustanovení tohoto právního upozornění celkově nebo částečně prohlášeno za neplatné, tato neplatnost by se týkala pouze daného ustanovení nebo jeho části, zatímco ostatní ustanovení zůstávají zachována pro všechny ostatní případy, pouze s přihlédnutím k části, která byla dotčena. Za tímto účelem bude neplatné pouze ustanovení tohoto právního upozornění výlučně neplatné a žádná jiná část nebo tohoto ustanovení nebude neplatná, poškozena nebo postižena kvůli neplatnosti, s výjimkou případu, kdy se stane nezbytné ovlivnit toto právní upozornění plně a neodlučitelně.

 

INFORMACE PRO SUBJEKT ÚDAJŮ

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, PERFETTI VAN MELLE CZECH REPUBLIC, S.R.O. (dále jen „PVM“) vás informuje, že osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) poskytnuté společnosti PVM budou shromažďovány a zpracovávány pod kontrolou PVM v souladu s následujícím:

a. Účely a zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zvládnutí vztahu mezi vámi a PVM. Pro správné řízení tohoto vztahu bude společnost PVM zpracovávat osobní údaje, které mohou zahrnovat i speciální kategorie osobních údajů, například údaje týkající se zdraví, rasového nebo etnického původu, členství v odborových organizacích, náboženském vyznání.

Zpracování osobních údajů se může provádět elektronicky a ručně, a to na základě slučitelných logických kritérií a funkční s účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, vždy v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

b. Rozsah komunikace a šíření údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami pověřenými PVM nebo společnostmi třetí strany(včetně kterékoli jiné společnosti skupiny PVM), institucemi nebo profesionály, kteří jako Zpracovatelé údajů provádějí specifické zpracovatelské služby nebo činnosti doplňující výše uvedené účely.

Osobní údaje nebudou nijak šířeny.

c. Přenos osobních údajů do třetí země

Pro zvládnutí našeho vztahu může být také nezbytné, aby byly některé osobní údaje převedeny do třetích zemí, kde se nacházejí jiné společnosti nebo partneři skupiny Perfetti Van Melle.

d. Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání vztahu. Osobní údaje budou poté uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dodržení jakýchkoli právních předpisů, které mohou společnosti PVM uložit povinnost uchovávat osobní údaje po delší dobu.

e. Práva subjektů údajů

Společnost PVM vás informuje, že máte právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo právo na omezení či námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů nebo právo odvolat souhlas, který je dán zasláním písemné komunikace společnosti PVM na Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 nebo zasláním emailu na pvmdpo@it.pvmgrp.com pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., (dále jen PVM) se stará o vaše soukromí a zavazuje se jej chránit. Společnost Perfetti Van Melle může sbírat osobní údaje návštěvníků z www.mentos.cz

Tuto webovou stránku provozuje společnost PVM.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy informací, které sbíráme, jak je používáme a chráníme. 

Tyto zásady vám poradí, co dělat, pokud nechcete, abychom sbírali vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek, a jak můžete změnit informace, které jste nám již poskytli.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na bannery, sázky na bank a další reklamy nebo propagace výrobků, které můžeme sponzorovat nebo kterých se můžeme účastnit na webových stránkách třetích stran.

Regulátor údajů

Regulátorem údajů takového zpracování je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

Typy zpracovaných osobních údajů

Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy, které se podílejí na fungování těchto webových stránek, v průběhu svého běžného provozu získávají některé osobní údaje, jejichž přenos se naznačuje v používání protokolů o internetové komunikaci. Tyto informace se nesbírají, aby byly přiřazeny identifikovaným osobám, ale díky procesům a přiřazování k údajům vlastněnými třetími osobami mohou vlastní povahou vést k identifikaci uživatelů. Do této kategorie údajů se zahrnují IP adresy nebo jména uložená v doméně počítačů používaných těmi, kteří navštěvují tyto stránky, adresy v zápisu URI (Uniform Resource Identifier – „jednotný identifikátor zdroje“) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód zobrazující stav odpovědi serveru (dobrý, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému, struktury a stavů počítače určitého uživatele. Tyto údaje se používají pouze k získání anonymních statistických informací o užívání webových stránek, ke kontrole jejich správného fungování a jsou vymazány ihned po zpracování. Tyto údaje mohou být použity k prošetření zodpovědnosti, pokud dojde k jakýmkoli trestným činům se zpracováním údajům proti této webové stránce.

Osobní údaje

Můžeme sbírat osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, podle nichž můžete být identifikováni. 

Ty obvykle zahrnují vaše jméno, ulici, název obrazovky, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o kreditní kartě. Můžeme sbírat údaje poskytované uživateli pouze s cílem odpovědět na kladené otázky a takové údaje budou zpracovány podle těchto zásad a příslušných zákonů.

Údaje dobrovolně poskytované uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání osobních údajů uživatelem na registračních formulářích, které se nachází na těchto webových stránkách, naznačují následné získání těchto údajů poskytnutých odesílatelem. Tyto údaje budou zpracovány společností PVM za účelem odpovědi na požadovanou službu, a pokud udělíte souhlas, tak i za účelem zasílání informačních a reklamních materiálů e-mailem.

Ochrana dětí

Společnost PVM se zavazuje chránit soukromí dětí. Tento web je navržen tak, aby ho používaly osoby starší 15 let. Pokud je vám více než 15 let ale méně než 18 let, měli byste si pročíst podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s těmi, kteří mají rodičovskou zodpovědnost, abyste se ujistili, že jim oba rozumíte. Přestože nejsme zodpovědní za určení věku našich uživatelů, můžeme provádět ověřovací kontroly.

Pokud je vám méně než 15 let (zkontrolujte tuto věkovou hranici v ustanovení vašich celostátních zákonů), nezapomeňte, že potřebujete oprávnění/souhlas těch, kteří mají rodičovskou zodpovědnost, s používáním těchto stránek, abyste nás kontaktovali a poslali vaše osobní údaje. 

Účel zpracování

Rozhodujete se dobrovolně, jestli nám chcete poskytnout své osobní údaje. V některých případech se osobní údaje vyžadují, aby bylo možné provést určité funkce. Prostřednictvím webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, abyste se mohli registrovat do losování nebo soutěží, dostávat informace nebo maily, vyplňovat ankety nebo poskytnout komentář nebo dotaz. V těchto případech používá PVM vyskakovací okna s informacemi o zpracování osobních údajů a thickbox k získání souhlasu. Prosím, spolehněte se na to, že společnost PVM nebude sbírat žádné osobní údaje, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně.

Vaše osobní údaje používá PVM k účelům, pro které byly sbírány (např. jako odpověď na dotaz, aby vás přihlásila do soutěže nebo aby vám poslala vzorek). Můžeme je také využít pro zlepšení našich produktů a webových stránek a ke kontaktování ohledně jiných produktů a služeb, které by vás mohly zajímat (včetně těch, které nabízíme společně s dalšími společnostmi). Můžeme je také sdílet s nebo předat dalším společnostem v Perfetti Van Melle Group a třetím stranám, které přímo podporují činnosti PVM a vývoj webových stránek.

Informace, které jste nám poskytli, můžeme doplnit dalšími informacemi, které uchováváme nebo které obdržíme od třetích stran. Děláme to pro marketingové účely, abychom nabídli lepší produkty a služby, které uspokojí Vaše potřeby.

Opatření při zpracování

Je důležité vědět, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Osobní údaje jsou zpracovávány společností PVM nebo zpracovatelem údajů, který je přímo stanoven společností PVM, a to pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, ke kterým byly tyto údaje sbírány nebo následně zpracovány. 

Zvláštní bezpečnostní postupy se zachovávají, aby se zabránilo riziku jejich zničení nebo ztráty, ať už náhodou nebo ne, riziku neoprávněného přístupu k údajům nebo riziku takových zpracování, která jsou buď nezákonná nebo neslučitelná s účely, ke kterým byla data sbírána. V souladu se zákonem přijala společnost PVM, shodně s hlavními mezinárodními normami, další bezpečnostní opatření s cílem minimalizovat rizika týkající se tajnosti, integrity a dostupnosti sbíraných a zpracovávaných osobních údajů.

Sdílení, komunikace a šíření údajů

Údaje, které sbíráme, mohou být předány nebo sděleny dalším společnostem v Perfetti Van Melle Group a třetím osobám, které přímo podporují činnosti PVM a vývoj webových stránek. PVM někdy nechává zpracovat a analyzovat údaje třetími stranami. Kromě uvedených případů nebudou údaje sděleny ani poskytnuty nikomu jinému, ledaže by to bylo v souladu se smluvními a právními povinnostmi nebo k tomu uživatelé dali souhlas.

PVM a její zpracovatelé údajů, tedy třetí strany, budou předávat a zpracovávat vaše osobní údaje tak, že učiní vhodná opatření k zachování ochrany osob.

Práva subjektu s údaji

Společnost PVM informuje uživatele/ku o tom, že má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a k jejich opravě nebo vymazání, nebo k omezení nebo namítání proti zpracování, a také má právo na přenositelnost údajů nebo odvolání daného souhlasu, které pošle písemně PVM Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 nebo které zašle e-mailem na adresu pvmdpo@it.pvmgrp.com k rukám inspektora ochrany údajů, přičemž musí vždy poskytnout kopii průkazu totožnosti nebo jakéhokoli jiného dokladu, který totožnost dokládá.

Společnost PVM si vyhrazuje právo kdykoli ověřit pravdivost osobních údajů poskytnutých účastníkem stejně jako věk a totožnost vítězů před tím, než začne předávat ceny. 

Cookies

Cookies jsou textové soubory umístěné na pevný disk vašeho počítače serverem webových stránek. Perfetti Van Melle používá cookies k tomu, aby byly její stránky snadněji použitelné a aby lépe přizpůsobila tyto stránky a produkty vašim zájmům a potřebám. Cookies mohou být použity i k urychlení vašich budoucích návštěv našich stránek. Například web může rozpoznat, že jste své osobní údaje již poskytli a už o tyto stejné informace podruhé nepožádá.

Cookies můžeme také používat ke sbírání informací o vašem počítači, např. vaši IP adresu (číslo přiřazené vašemu počítači při každém surfování po Internetu), typ internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, a můžeme je přidat k vašim osobním údajům. Tímto způsobem zajišťujeme, abyste s našimi webovými stránkami měli nejlepší zkušenosti a aby stránky byly efektivním zdrojem informací.

Pro ukládání těchto cookies používá Perfetti Van Melle vyskakovací okna s informacemi o cookies a thickboxu, aby získala souhlas. Cookies však můžete zablokovat v nastavení vašeho prohlížeče. Odmítnutí cookies na webu, který prohlížíte, může vést k tomu, že se nebudete moci dostat na určitou část webu nebo dostávat personalizované informace při návštěvě tohoto webu.

Google Analytics

Webové stránky mohou používat nástroje pro analýzu webu, např. Google Analytics a/nebo Unica, aby mohli sledovat vaši komunikaci s webovými stránkami a aby ukládali informace, např. čas, kdy jste je navštívili, zda jste je navštívili už dříve a jaký web vás na ně odkázal. Statistiky měření webových stránek mohou být použity k uzpůsobení vašich zkušeností s webem stejně jako k anonymnímu a celkovému hodnocení statistik užívání webu. Tyto informace používáme k měření účinnosti přítomnosti našeho webu na internetu a ke sběru statistických zpráv.

Pokud používáme službu Google Analytics, můžeme tyto informace sdílet se společností Google, abychom Googlu pomohli vylepšit své produkty a služby. Ani my, ani společnost Google nepoužíváme (ani neopravňujeme žádné třetí strany k používání) tento nástroj pro sledování nebo sbírání osobních údajů o vás nebo pro spojování vašich osobních informací s údaji Google Analytics.

Pixelové tagy

Některé ze stránek, které navštěvujete, mohou také sbírat informace pomocí pixelových tagů (nebo také transparentní obrázky), které mohou být sdíleny s třetími stranami, které přímo podporují propagační činnosti PVM a vývoj webových stránek. Například informace o užívání webových stránek návštěvníky našich stránek mohou být sdíleny s naší reklamní agenturou, tedy třetí stranou, s cílem lépe zaměřovat internetové reklamy na webových stránkách PVM. Informace získané prostřednictvím těchto pixelových tagů však neidentifikují osoby, i když mohou být spojeny s vašimi osobními údaji.

Změny aktuálních zásad ochrany osobních údajů

Společnost PVM pravidelně kontroluje své zásady ochrany osobních údajů a v případě potřeby je přezkoumává v souladu se změnami zavedenými zákonem, organizací nebo vynucením technologického vývoje. Každá změna uvedených zásad bude zveřejněna na této stránce.

 

PRAVIDLA COOKIES

Soubory cookies jsou automatické postupy pro získávání informací vztahujících se k určitým preferencím uživatele internetu při návštěvě určitého webu, aby mohl být uživatel rozpoznán jako vracející se a díky tomu bylo přizpůsobeno používání a zrychlení navigace. 


Typy souborů cookies

Následuje klasifikace cookies na základě jejich charakteristik:

a) V závislosti na společnosti, která je spravuje:

  -        Vlastní: jsou odesílány do terminálového počítačového systému z počítače nebo domény spravované editorem, odkud je poskytována služba požadovaná uživatelem.

  -        Od třetích stran: tyto jsou odesílány do koncového počítačového systému uživatele z počítačového systému či domény, které nejsou spravovány editorem, ale jinou společností zpracovávající data získaná prostřednictvím souborů cookies.

 

b) V závislosti na čase zůstávají aktivní:

  -        Za relaci: tyto shromažďují a ukládají data, když uživatel otevře webovou stránku.

  -        Trvalé: data zůstávají uložena v počítačovém systému a mohou být přístupná pro další zacházení po dobu definovanou osobou zodpovědnou za cookie.

 

c) V závislosti na účelu:

  -        Technický: umožňují uživateli navigaci pomocí webové stránky, platformy nebo aplikace a použití jejich různé existující možnosti či služby, například kontrolu provozu a datové komunikace, identifikaci relace, přístup do sekcí omezeného přístupu, zapamatování prvků pro tvorbu objednávky, zpracování objednávky, registraci aplikace nebo účast na události, používat bezpečnostní prvky během navigace, ukládat obsah pro šíření videa nebo audia nebo sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí.

  -        Přizpůsobení: umožňují uživatelům přístup k službám s některými předdefinovanými obecnými charakteristikami v závislosti na určitých kritériích v počítačovém systému uživatele, například jazyku, typu prohlížeče, přes který je služba otevírána, místní nastavení, přes nějž je služba přístupná, atd.

  -        Analýza: umožňují sledovat a analyzovat vzorce chování uživatelů webových stránek, s nimiž jsou propojeny (například měřit aktivitu na webových stránkách, nastavovat uživatelské navigační profily na těchto stránkách, aby přinesly zlepšení v závislosti na analýze užívání služeb).

  -        Propagace: umožňují správu reklamních ploch v rámci webové stránky na základě kritérií jako je upravený obsah nebo frekvence zobrazování reklam.

  -        Behaviorální propagace: umožňují správu reklamních ploch zahrnutých na webové stránce a uchovávání informací týkajících se chování uživatelů, získaných průběžným sledováním navigačních zvyklostí, které pak umožňuje vytvořit specifický profil, na základě něhož bude propagace zobrazována.

  

Deaktivace souborů cookies

Uživatel může nakonfigurovat prohlížeč tak, aby ve výchozím nastavení přijímal nebo odmítal soubory cookies

Pokud se uživatel rozhodne odmítnout použití souborů cookies, určité výhody mohou být omezeny.

Postup potřebný k zablokování a odstranění souborů cookies se může lišit od jednoho prohlížeče k druhému, takže změnu můžete kdykoli provést podle pokynů daného internetového prohlížeče, jak je uvedeno níže: 

-         Nastavení cookies pro Internet Explorer

-         Nastavení cookies pro Firefox

-         Nastavení cookies pro Google Chrome

-         Nastavení cookies pro Safari

Tyto prohlížeče podléhají aktualizacím nebo změnám, takže nemůžeme zaručit, že se přesně shodují s verzí vašeho webového prohlížeče.

 

Soubory cookies na webu

Na webu jsou používány následující typy souborů cookies

Funkční cookiesGoogle Tag Managerumožňuje nasazení cookies bez zásahu do zdrojového kódu
Analytické cookiesOwnerIQanalytický nástroj zákaznických nákupů
Google Analyticszákladní měření počtu zobrazených stránek v Google Analytics
Reklamní cookiesFacebook Connectumožňuje návštevníkům na webu interakci pomocí jejich Facebook účtu
Facebook Custom Audienceměří vlastní okruhy uživatelů z Facebooku
Facebook Pixelměří konverze návštev z Facebooku

          

Pro další dotazy týkající se používání souborů cookies mohou uživatelé zaslat písemnou žádost e-mailem na adresu: pvmdpo@it.pvmgrp.com

Sdílej s přáteli