Informace pro subjekt údajů

INFORMACE PRO SUBJEKT ÚDAJŮ

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, PERFETTI VAN MELLE CZECH REPUBLIC, S.R.O. (dále jen „PVM“) vás informuje, že osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) poskytnuté společnosti PVM budou shromažďovány a zpracovávány pod kontrolou PVM v souladu s následujícím:

a. Účely a zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zvládnutí vztahu mezi vámi a PVM. Pro správné řízení tohoto vztahu bude společnost PVM zpracovávat osobní údaje, které mohou zahrnovat i speciální kategorie osobních údajů, například údaje týkající se zdraví, rasového nebo etnického původu, členství v odborových organizacích, náboženském vyznání.

Zpracování osobních údajů se může provádět elektronicky a ručně, a to na základě slučitelných logických kritérií a funkční s účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, vždy v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

b. Rozsah komunikace a šíření údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami pověřenými PVM nebo společnostmi třetí strany(včetně kterékoli jiné společnosti skupiny PVM), institucemi nebo profesionály, kteří jako Zpracovatelé údajů provádějí specifické zpracovatelské služby nebo činnosti doplňující výše uvedené účely.

Osobní údaje nebudou nijak šířeny.

c. Přenos osobních údajů do třetí země

Pro zvládnutí našeho vztahu může být také nezbytné, aby byly některé osobní údaje převedeny do třetích zemí, kde se nacházejí jiné společnosti nebo partneři skupiny Perfetti Van Melle.

d. Doba uchování

Osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání vztahu. Osobní údaje budou poté uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro dodržení jakýchkoli právních předpisů, které mohou společnosti PVM uložit povinnost uchovávat osobní údaje po delší dobu.

e. Práva subjektů údajů

Společnost PVM vás informuje, že máte právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo právo na omezení či námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů nebo právo odvolat souhlas, který je dán zasláním písemné komunikace společnosti PVM na Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 nebo zasláním emailu na pvmdpo@it.pvmgrp.com pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu