Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vlastník této webové stránky www.mentos.cz („Web“), je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. („PVM“), společnost patřící do skupiny PERFETTI VAN MELLE GROUP („PVM GROUP“) s těmito identifikačními údaji:

Sídlo firmy: Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4

DIČ: CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Fax: +420 244 466 400

Registrační údaje: Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37371

PŘÍSTUP K WEBU

Toto právní upozornění reguluje přístup a využívání webu uživatelem („Uživatel“), s cílem poskytnout Uživateli informace ohledně PVM GROUP, PVM, jejich produktech, činnosti a propagačních akcích.

Přístupem a používáním webu uživatel souhlasí s podmínkami tohoto Právního upozornění, se zásadami ochrany soukromí a zásadami použití cookiesa použitím cookies na webu. 

Před použitím webu si musí uživatel pečlivě přečíst Právní upozornění, zásady ochrany osobních údajů a zásady použití cookies, neboť tyto mohou být kdykoliv upraveny a / nebo změněny. Pokud Uživatel nepřijme podmínky Právního oznámení, nemůže používat web ani jeho obsah.

POUŽITÍ A FUNKCE WEBU

Uživatel souhlasí s řádným používáním webu a informací obsažených v něm, jeho chování a užívání podléhá právním předpisům a tomuto Právnímu prohlášení, jakož i jakýmkoli dalším nezbytným podmínkám, které může PVM uvést v platnost pro tento Web.

Dále se Uživatel nesmí dopustit jakéhokoli přestupku s úmyslem poškodit, zneužít a / nebo přetížit web nebo bránit jeho běžnému používání a fungování v jakékoliv formě.

Uživatel je informován o tom, že pokud nebude dodrženo právní upozornění, zásady ochrany osobních údajů nebo zásady cookies nebo pokud nejsou splněny jiné relevantní podmínky či zásady uvedené na webu, společnost PVM si vyhrazuje právo omezit, pozastavit a / nebo ukončit uživatelský přístup na web, a to za použití jakýkoliv nezbytných technických opatření.

Společnost PVM usiluje o zachování dobrého fungování webu, vyhýbá se chybám nebo v případě potřeby je opravuje a udržuje obsah webu řádně aktualizovaný. Společnost PVM však nezaručuje dostupnost nebo nepřetržitost přístupu k webu, ani chyby v jeho obsahu nebo že jsou odpovídajícím způsobem aktualizovány.

ODPOVĚDNOST

Přístup na web a používání veškerých informací nebo mechanismů, které jsou na něm obsaženy, probíhá výlučně na odpovědnost uživatele.

Společnost PVM nezodpovídá za žádné škody a / nebo ztráty, které by mohly přímo nebo nepřímo plynout z přístupu nebo používání informací obsažených na webu, a zejména za jakékoli informace týkající se třetích stran odlišných od PVM, včetně, ale nikoliv výhradně těch poskytnutými operačními systémy nebo způsobenými viry a / nebo útoky na systém. Stejně tak společnost PVM neodpovídá za škody, které může Uživatel trpět kvůli nevhodnému používání webu, služeb nebo kvůli problémům s pokrytím, přerušením, nedostatkem pokrytí nebo vinou vad v komunikaci a / nebo v komunikaci přes internet.

Navíc společnost PVM neodpovídá za škody a / nebo ztráty uživatelského softwaru a / nebo hardwaru vyplývající z přístupu k webu a jeho používání.

Uživatel odpovídá za škody nebo ztráty jakékoliv povahy, které může společnost PVM utrpět v důsledku porušení některé z povinností, kterým je uživatel vystaven podle tohoto právního oznámení, jakékoliv jiné podmínky stanovené na webu a / nebo platné legislativě v jakýkoliv daný moment.

PŘÍSTUP K ODKAZŮM

a) Odkazy na web

Veškeré třetí strany, které mají v úmyslu zahrnout odkaz na web („Odkazující se webové stránky“) na webových stránkách, musí prve získat písemný souhlas PVM, dodržovat platné zákony a za žádných okolností nemohou ukládat svůj vlastní obsah nebo obsah třetích stran, který: (i) je nezákonný, škodlivý, násilný, rasistický, diskriminační, ponižující, sexuální povahy atd; a / nebo (ii) je nepatřičný nebo nevhodné vzhledem k aktivitám PVM.

Tento odkaz v žádném případě neznamená, že společnost PVM podporuje, propaguje, garantuje, dohlíží a / nebo doporučuje obsah a / nebo služby propojené webové stránky, ani nenese odpovědnost za obsah obsažený na ní.

V případě nesplnění kteréhokoli z výše uvedených podmínek společnost PVM bezodkladně provede odvolání souhlasu uděleného odkazujícímu se webu, který bude povinen tento odkaz smazat.

b) Odkazy na jiné webové stránky

Na webu mohou být zahrnuty i další odkazy, které umožňují uživateli přístup na jiné webové stránky („Odkazované webové stránky“).

Existence odkazovaných webových stránek v žádném případě neznamená doporučení, propagaci, identifikaci a / nebo shodu společností PVM s prohlášeními, obsahem a / nebo službami poskytovanými prostřednictvím odkazovaných webových stránek. V důsledku toho není společnost PVM zodpovědná za obsah a další podmínky odkazovaných webových stránek, a proto je uživatel jedinou osobou odpovědnou za jejich kontrolu a přijetí při každém přístupu a při každém použití.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechna práva duševního vlastnictví, pokud jde o design, databáze, základní počítačové programy (včetně zdrojových kódů), jakož i různých prvků tvořících web (texty, grafika, fotografie, videa, zvukové záznamy, barevné kombinace a podobně) („obsah“), jakož i jejich struktura, výběr a pořadí jsou vlastněny společností PVM, skupinou PVM nebo jejími poskytovateli licencí. Jakékoli loga obsažené na webu (jako jsou například ochranné známky a / nebo návrhy) jsou vlastnictvím společností PVM, PVM GROUP nebo jejich poskytovateli licencí.

Používání webu neznamená udělení jakýchkoli práv na web nebo jeho obsah.

Uživateli je přísně zakázáno reprodukovat, transformovat, distribuovat, veřejně komunikovat, zpřístupňovat, extrahovat a / nebo provádět jakoukoli jinou formu neoprávněného šíření nebo užívání webu, jeho obsahu a / nebo loga PVM.

Neoprávněné použití obsahu, webu a/nebo loga PVM, jakož i jakékoli škody způsobené na duševním vlastnictví PVM a/nebo PVM GROUP mohou vést k uplatnění příslušných právních opatření a odpovědností, které mohou vyplynout z těchto akcí.

ODDĚLITELNOST

Pokud je některé z ustanovení tohoto právního upozornění celkově nebo částečně prohlášeno za neplatné, tato neplatnost by se týkala pouze daného ustanovení nebo jeho části, zatímco ostatní ustanovení zůstávají zachována pro všechny ostatní případy, pouze s přihlédnutím k části, která byla dotčena. Za tímto účelem bude neplatné pouze ustanovení tohoto právního upozornění výlučně neplatné a žádná jiná část nebo tohoto ustanovení nebude neplatná, poškozena nebo postižena kvůli neplatnosti, s výjimkou případu, kdy se stane nezbytné ovlivnit toto právní upozornění plně a neodlučitelně.