Pravidla

„Vyhrajte GoPro kamery a dalších 200 cen s Mentos“

1. POŘADATEL:

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., se sídlem Tomíčkova 2287/9, 148 00, Praha 4, IČ: 63666570 (dále jen „pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR:

Reklamní agentura McCoy & Partner spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Rybalkova 1433/14, PSČ 120 00, IČ: 25187767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 81964 (dále jen „organizátor“).

3. NÁZEV soutěže:

VyhrajteGoPro kamery a dalších 200 cen s Mentos“ (dále jen „soutěž“).

4. DOBA TRVÁNÍ:

Od 1. 6. 2018 do 10. 7. 2018 včetně.

5. MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:

Soutěž probíhá na Instagramu @mentos_czsk.

6. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která se v době trvání soutěže aktivně zapojí svým fotografickým příspěvkem do soutěže značky Mentos na profilu @mentos_czsk na sociální síti Instagram https://www.instagram.com/mentos_czsk/. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.

Účastník soutěže musí mít na sociální síti Instagram vytvořen svůj vlastní osobní uživatelský účet (dále jen jako „účet“) a tento účet musí být veřejně dostupný.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

7. VSTUP DO SOUTĚŽE:

Soutěžícím se stává ten, kdo přidá na svůj Instagram profil

 1. co nejakčnější fotku, jak si vychutnává novinku Mentos Say Hello
 2. označí profil @mentos_czsk a @gohd.cz
 3. přidá hashtag #letosmentos

8. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Hlavní výhra: Hlavních výher je dohromady 12. Každou z nich je 1x GoPro kamera Hero (v hodnotě 6.000 Kč).

Vedlejší výhra: 200 balíčků Mentos (mix ruliček a různých příchutí z portfolia Mentos)

Výherci soutěže budou kontaktování prostřednictvím soukromé instagramové zprávy odeslané z oficiálního účtu značky Mentos @mentos_czsk, https://www.instagram.com/mentos_czsk/, nebo budou zveřejněni na webových stránkách Mentos http://www.mentos.cz nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.

Výherci budou vyzváni k zaslání korespondenční adresy. Na základě pravdivě poskytnutých informací bude výhra odeslána poštou nejpozději do 30 dnů od obdržení informace o korespondenční adrese. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhra propadá ve prospěch pořadatele i v případě, že se vrátí jako nedoručená. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani nejsou soudně vymahatelné.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou, s jedním svým soutěžním příspěvkem a pouze jednu výhru.

Výhercem se může stát pouze účastník, jehož doručovací adresa je na území České republiky nebo Slovenské republiky.

9. VÝHRY A JEJICH DORUČENÍ:

Výhry budou výhercům zasílány poštou nebo jiným smluvním partnerem nejdéle do 1 měsíce od potvrzení výhry. Výhry rozesílá přímo pořadatel soutěže, Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Zapojením se do soutěže na účtu značky Mentos @mentos_czsk, https://www.instagram.com/mentos_czsk/ účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas pořadateli a organizátorovi se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže, za účelem dalšího využití pro marketingové účely a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího trvání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu 10 let od udělení souhlasu.

Pro účast v soutěži je souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytný. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, soutěžící je ze soutěže vyřazen bez nároku na výhru.

Výslovný souhlas zahrnuje zejména souhlas:

 • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
 • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách, Instagramových profilech a webových stránkách pořadatele.

11. SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY

V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a odstranit případné příspěvky podléhající jedné či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření, jež mohou porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
 • příspěvek má obsah, který by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby
 • obsah příspěvku neodpovídá tematickému zadání soutěže.
 • obsah příspěvku jinak porušuje obecně závazné právní předpisy.

Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografie, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob, kterých se soutěžní příspěvek týká.

Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s úpravami a užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely a propagaci značky Mentos. Za případné další užití příspěvku soutěžícímu nenáleží žádná odměna.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, omezení přístupu na instagramový účet, apod.).

12. OSTATNÍ:

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to bez náhrady. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.mentos.cz/.

Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a Instagram a se společnostmi nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv společnostem Facebook a Instagram, přičemž aktivita účastníka na internetové stránce na Instagramu podléhá taktéž podmínkám provozovatele této internetové stránky a sociální sítě, kdy s tímto je účastník seznámen. 

V Praze dne 1. 6. 2018                                                         Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.

Sdílej s přáteli