Pravidla

#MENTOSVYZVA

Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže 

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.
Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4
IČO: 63666570
DIČ: CZ63666570
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37371

2. Organizátor soutěže 

Bistro Social, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 00 Praha 4
IČ: 03704556
DIČ: CZ03704556
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235517

3. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „#MENTOSVYZVA“ (dále jen jako „soutěž“) je realizována v termínu 15. 5. 2017 (08:00) – 30. 6. 2017 23:59, (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

4. Podmínky účasti v soutěži 

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která se v době trvání soutěže aktivně zapojí svým fotografickým příspěvkem do soutěže značky Mentos na profilu @mentos_czsk na sociální síti Instagram https://www.instagram.com/mentos_czsk/. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.

Účastník soutěže musí mít na sociální síti Instagram vytvořen svůj vlastní osobní uživatelský účet (dále jen jako „účet“) a tento účet musí být veřejně dostupný.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

5. Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže na síti Instagram zapojí zveřejněním fotografie na svém vlastním veřejném uživatelském účtu, přičemž na fotografii musí být vyobrazen soutěžící ve společnosti dalších lidí zobrazující „Mentos výzvu“ a s produktem Mentos Say Hello. Jednotlivé úkoly „Mentos výzvy“ jsou vyobrazeny přímo na dražé bonbónech produktu Mentos Say Hello.

Podmínkou je, aby v popisu fotografie soutěžící umístil hashtag #mentosvyzva a označil profil @mentos_czsk.

Počet soutěžních příspěvků není rozhodující.

6. Vyhodnocení výsledků

Tříčlenná porota, složena ze zástupců pořadatele a organizátora, vybere po skončení soutěže výherce na základě originality a obrazové kvality fotografických příspěvků. Jména výherců budou zveřejněná nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.

7. Výherci

Výherci soutěže na budou kontaktování prostřednictvím soukromé instagramové zprávy odeslané z oficiálního účtu značky Mentos @mentos_czsk, https://www.instagram.com/mentos_czsk/, nebo v komentáři pod svým výherním soutěžním příspěvkem nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.

Výherci budou vyzváni k zaslání korespondenční adresy. Na základě pravdivě poskytnutých informací bude výhra odeslána poštou nejpozději do 30 dnů od obdržení informace o korespondenční adrese. Pokud výherce nezašle informace o korespondenční adrese do 5 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhra propadá ve prospěch pořadatele i v případě, že se vrátí jako nedoručená. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani nejsou soudně vymahatelné.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou, s jedním svým soutěžním příspěvkem a pouze jednu výhru.

Výhercem se může stát pouze účastník, jehož doručovací adresa je na území České republiky nebo Slovenské republiky.

8. Výhry 

Výhry jsou následující:

Hlavní cena:

 • Zážitek dle výběru pro 1 výherce a jeho 4 přátele v celkové maximální hodnotě 20 000,- Kč

Vedlejší ceny:

 • 40 x Mentos reproduktory
 • 10 x Mentos balíček na 1 rok (365 kusů ruliček bonbónů Mentos)
 • 950 x balíčků Mentos (mix ruliček a různých příchutí z portfolia Mentos)

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. 

9. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Zapojením se do soutěže na účtu značky Mentos @mentos_czsk, https://www.instagram.com/mentos_czsk/ účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas pořadateli a organizátorovi se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže, za účelem dalšího využití pro marketingové účely a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího trvání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu 10 let od udělení souhlasu.

Pro účast v soutěži je souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytný. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, soutěžící je ze soutěže vyřazen bez nároku na výhru.

Výslovný souhlas zahrnuje zejména souhlas:

 • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
 • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách, Instagramových profilech a webových stránkách pořadatele.

10. Soutěžní příspěvky

V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a odstranit případné příspěvky podléhající jedné či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření, jež mohou porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
 • příspěvek má obsah, který by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby
 • obsah příspěvku neodpovídá tematickému zadání soutěže.
 • obsah příspěvku jinak porušuje obecně závazné právní předpisy.

Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografie, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob, kterých se soutěžní příspěvek týká.

Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s úpravami a užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely a propagaci značky Mentos. Za případné další užití příspěvku soutěžícímu nenáleží žádná odměna.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, omezení přístupu na instagramový účet, apod.).

11. Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to bez náhrady. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.mentos.cz/ a na https://www.facebook.com/mentoscz/.

Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a Instagram a se společnostmi nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv společnostem Facebook a Instagram, přičemž aktivita účastníka na internetové stránce na Instagramu podléhá taktéž podmínkám provozovatele této internetové stránky a sociální sítě, kdy s tímto je účastník seznámen.

V Praze, dne 3. května 2017

 

Partner soutěže
Adrenaline Centre

Sdílej s přáteli