Pravidla

SOUTĚŽ O 1000 testovacích balíčků žvýkaček Mentos

#MENTOSFRESHMOMENT

Pravidla soutěže

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Obchodní společnost: Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4
IČO: 63666570
DIČ: CZ63666570
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37371

2. Doba a místo trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Sdílej svůj zážitek s Mentos Pure Fresh žvýkačkami a vyhraj balíček Mentos“ (dále též jako „soutěž“) je realizována v termínu 15. 2. 2018 – 15. 3. 2018 (23:59), (dále též jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky. V případě dosažení určeného počtu výherců ještě před datem plánovaného konce soutěže může být soutěž ukončena dříve.

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže navštíví uživatelský účet značky Mentos @mentos_czsk na sociální síti Instagram https://www.instagram.com/mentos_czsk/ a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel (dále též jako „účastník“ nebo „soutěžící“). Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.

Účastník soutěže musí mít na sociální síti Instagram vytvořen svůj uživatelský účet (profil) a tento účet musí být veřejně dostupný.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako "občanský zákoník").

4. Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže na síti Instagram zapojí tím, že:

 1. Zveřejnění na svém vlastním veřejném uživatelském účtu fotografii zachycující „fresh moment“, tedy výjimečný okamžik, který soutěžící zažil díky žvýkačkám Mentos Pure Fresh (např. jakou situaci jim pomohly žvýkačky zvládnout, jakou překážku překonat). Součástí fotografie musí být i produkt - žvýkačky Mentos Pure Fresh.
 2. Fotografii doplní o popis tohoto „fresh momentu“.
 3. Přidá hashtag #mentosfreshmoment a označí profil @mentos_czsk.

Každý soutěžící se může zapojit pouze jedním soutěžním příspěvkem.

5. Vyhodnocení soutěže

Vyhrává prvních 1000 soutěžících, kteří publikují příspěvek splňující pravidla uvedená výše. Jména výherců budou zveřejněna nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže.

6. Výherci

Výherci soutěže budou kontaktováni prostřednictvím soukromé instagramové zprávy odeslané z oficiálního účtu značky Mentos @mentos_czsk, https://www.instagram.com/mentos_czsk/, nebo v komentáři pod svým výherním soutěžním příspěvkem nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže.

Výherci budou vyzváni k zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefon). Pořadatel a organizátor je oprávněn osobní údaje dále užít dle čl. 8 těchto pravidel. Na základě pravdivě poskytnutých informací bude výhra odeslána poštou nejpozději do 30 dnů od obdržení osobních údajů. Pokud výherce nezašle osobní údaje do 7 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Výhra propadá ve prospěch pořadatele i v případě, že se vrátí jako nedoručená, ačkoliv byla zaslána na výhercem sdělenou korespondenční adresu. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani nejsou soudně vymahatelné.

Bude-li mít pořadatel podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatele či organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou, s jedním svým soutěžním příspěvkem a pouze jednu výhru.

Výhercem se může stát pouze účastník, jehož doručovací adresa je na území České republiky nebo Slovenské republiky.

7. Výhry

Výhry jsou následující:

1000x testovací balíček žvýkaček Mentos Pure Fresh obsahující 7 produktů (konkrétní složení není předem určeno a je na rozhodnutí pořadatele).

Výhry se rozdělují pouze do vyčerpání výher.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Zapojením se do soutěže na účtu značky Mentos @mentos_czsk, https://www.instagram.com/mentos_czsk/ účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas pořadateli a organizátorovi se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže, za účelem dalšího využití pro marketingové účely a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. V případě, že je soutěžící mladší 18 let (avšak starší 15 let) udělí tento souhlas se zpracováním osobních údajů jeho zákonný zástupce. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího trvání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu 10 let od udělení souhlasu.

Pro účast v soutěži je souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytný. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, soutěžící je ze soutěže vyřazen bez nároku na výhru.

Výslovný souhlas zahrnuje zejména souhlas:

 • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
 • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách, Instagramových profilech a webových stránkách pořadatele.

9. Soutěžní příspěvky

V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyloučit ze soutěže a odstranit případné příspěvky podléhající jedné či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy či obecně přijímanými pravidly morálky a občanského soužití;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření, jež mohou porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
 • příspěvek má obsah, který by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby
 • obsah příspěvku neodpovídá tematickému zadání soutěže.
 • obsah příspěvku jinak porušuje obecně závazné právní předpisy.

Posouzení vhodnosti či souladu soutěžního příspěvku s těmito pravidly přísluší pouze pořadateli.

Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografie, je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící poskytuje účastí v soutěži pořadateli a organizátorovi bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva (licenci) užít soutěžní příspěvek/autorské dílo – fotografii soutěžícího ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon a občanském zákoníku, zejména pak rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod., v rozsahu územně a množstevně neomezeném, po dobu trvání majetkových práv soutěžícího k soutěžnímu příspěvku/autorskému dílu – fotografii, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele a organizátora soutěže. Pořadatel a organizátor je oprávněn licenci nevyužít a dále zařadit soutěžní příspěvek/autorské dílo - fotografii do díla souborného, či provádět jeho úpravy a změny. Ust. § 2364 odst. 2 a 2382 občanského zákoníku se vylučují. Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv soutěžícího a to ode dne nahrání soutěžního příspěvku/autorského díla – fotografie na Instagram. Na základě této licence pořadatel a organizátor není povinen uvádět autora soutěžního příspěvku/autorského díla – fotografie. Pořadatel i organizátor je oprávněn udělit podlicenci k užití soutěžního příspěvku/autorského díla – fotografie za podmínek licence udělené v tomto článku třetí osobě bez souhlasu soutěžícího.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob, kterých se soutěžní příspěvek týká.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, omezení přístupu na instagramový účet, apod.).

10. Další důležité podmínky soutěže

Účastí v soutěži, tj. vložením soutěžního příspěvku, vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž kdykoliv přerušit nebo zrušit, a to bez náhrady, s účinností ode dne uveřejnění na webové či facebookové stránce pořadatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.mentos.cz/, http://www.mentos.sk/ a na https://www.facebook.com/mentoscz/, https://www.facebook.com/Mentos-145626758835672/.

Ve sporných případech si pořadatel a organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společnostmi Facebook a Instagram a se společnostmi nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv společnostem Facebook a Instagram, přičemž aktivita účastníka na internetové stránce na Instagramu podléhá taktéž podmínkám provozovatele této internetové stránky a sociální sítě, kdy s tímto je účastník seznámen.

V Praze, dne 6. 2. 2018

Sdílej s přáteli