PODMÍNKY POUŽITÍ

Úvod a pŘijetÍ

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 24. 6. 2016

Vítejte na mentos.cz Perfetti van Melle Czech Republic s.r.o. (dále „Perfetti“, „my“, „nás“ a „naše“). Perfetti Vám nabízí přístup na své interaktivní webové stránky, aplikace a služby. Tyto Podmínky používání společně s našimi zásadami ochrany soukromí a veškeré další podmínky, které se mohou týkat určitých produktů nebo služeb, řídí Vaše používání našich webových stránek („webové stránky“) nebo jakékoliv mobilní nebo jiné aplikace nabízené námi v současnosti nebo v budoucnu („aplikace“). Webové stránky spolu s aplikacemi tvoří naše „Služby“. Naše Služby zahrnují mentos.cz a veškerá další místa, na která umísťujeme tyto Podmínky používání.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE SLUŽBY POUŽÍVAT. PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM, NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM (JINÝM NEŽ PRVNÍM PŘEČTENÍM TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ) SOUHLASÍTE SE ZNĚNÍM TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ MOHOU PODLÉHAT ZMĚNÁM, JAK JE UVEDENO V ODDÍLE „ZMĚNA PODMÍNEK; DALŠÍ PODMÍNKY” NÍŽE. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, NEPŘISTUPUJTE K TĚMTO SLUŽBÁM, NEBO SLUŽBY NEPOUŽÍVEJTE.

podmínky používání
2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Služby a jejich obsah (a jakákoliv odvozená díla nebo jejich zlepšení) včetně veškerých textů, ilustrací, souborů, obrázků, software, skriptů, grafik, fotografií, zvuků, hudby, videí, informací, obsahu, materiálů, produktů, služeb, URL, technologie, dokumentace a interaktivních návrhů (souhrnně “Obsah služeb”) a všechna práva duševního vlastnictví nerozdílně, jsou vlastnictvím společnosti Perfetti, jejich poskytovatelů nebo obou. Dále všechny ochranné známky, servisní známky, obchodní jména a firemní design, který se může ve Službách objevit, je jejím vlastnictvím, jejích poskytovatelů nebo obou. Mimo omezeného využívání práv, která jsou uživateli zaručena v těchto Podmínkách používání, uživatel nezískává žádné jiné právo, nárok nebo podíl na Službách nebo Obsahu služeb. Všechna práva, která nejsou výslovně zmíněna v těchto Podmínkách používání, jsou výslovně vyhrazena.

3. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A POUŽÍVÁNÍ

(A) Přístup ke Službám, včetně Obsahu služeb, je poskytován pouze pro informovanost uživatele a osobní, nekomerční používání. Při využívání Služeb, souhlasí uživatel s dodržováním všech platných a účinných obecně závazných právních předpisů včetně autorského práva. Mimo výslovně uvedeného v těchto Podmínkách používání není uživatel oprávněn používat, množit, šířit, vytvářet odvozená díla, veřejně vystavovat, veřejně předvádět, publikovat, přenášet nebo jinak využívat Obsah služeb pro jakýkoliv jiný účel, bez udělení předchozího písemného souhlasu společnosti Perfetti, nebo v případě vlastnictví obsahu třetí strany, bez povolení příslušného vlastníka. V určitých konkrétních případech může být uživateli udělen souhlas se stažením nebo vytištěním Obsahu služeb, nebo obojí. V takovém případě smí uživatel stáhnout nebo vytisknout (podle toho, co připadá v úvahu) jednu kopii Obsahu služeb pouze pro své osobní, nekomerční použití. Uživatel potvrzuje, že stažením nebo vytištěním Obsahu služeb nenabývá žádná majetková práva.

(B) Dále, mimo případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách používání, není uživatel oprávněn:

(i) odstraňovat, měnit, zakrýt nebo porušit žádné autorské právo, ochranné známky nebo jiné označení vlastnických práv na Službách nebo Obsahu služeb;

(ii) obcházet, znemožnit, nebo jinak zasahovat do bezpečnostních prvků Služeb, včetně prvků, které chrání nebo omezují použití nebo kopírování obsahu, nebo omezují využití Služeb nebo Obsahu služeb;

(iii) používat automatické zařízení (jako je robot nebo pavouk) nebo manuálně zpracovávat pro kopírování, nebo odebrat webovou stránku nebo Obsah služeb z jakéhokoliv důvodu bez výslovného písemného souhlasu Perfetti. Bez ohledu na výše uvedené uděluje Perfetti provozovatelům veřejných vyhledávacích zařízení povolení používat automatická zařízení (jako jsou roboti nebo pavouci) ke kopírování Obsahu služeb ze Služeb výhradně pro vytvoření (a pouze v rozsahu nezbytném pro takové vytvoření) vyhledávaného indexu Obsahu služeb, který je veřejně dostupný. Perfetti si vyhrazuje právo kdykoliv toto povolení zrušit (zcela nebo z části);

(iv) shromažďovat nebo získávat osobní údaje ze Služeb, včetně uživatelských jmen, hesel, e-mailových adres;

(v) vyžadovat od ostatních uživatelů, aby se připojili nebo stali členy: komerčních online služeb nebo jiných organizací bez předchozího písemného souhlasu Perfetti;

(vi) pokoušet se nebo přímo zasahovat do řádného chodu Služeb, nebo jej narušovat, přetěžovat nebo znemožňovat;

(vii) dekompilovat, provádět zpětnou analýzu nebo rozkládat jakoukoliv část Služeb;  (viii) používat software pro monitorování sítě k určení skladby nebo vyjímat používaná data ze Služeb;

(ix) podporovat jednání, které porušuje místní obecně závazné právní předpisy, jak v oblasti práva občanského, trestního, správního či mezinárodního, nebo se vydávat za jiného uživatele, osobu, subjekt (např. využívání členství jiné osoby (podle definice v oddílu „REGISTRACE UŽIVATELE”), bez předchozího souhlasu, atd.);

(x) porušovat obecně závazné právní předspiy; nebo

(xi) zapojit se do jednání, které omezuje nebo znemožňuje dalšímu uživateli používání Služeb.

(C) Uživatel souhlasí, že bude plně spolupracovat v případě vyšetřování jakékoliv podezřelé nebo jiné činnosti, která porušuje tyto Podmínky používání.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

(A) Pro zajištění přístupu nebo používání některých prvků Služeb Perfetti je nutná Vaše registrace jako uživatele. Osoby mladší 15 let se nemohou zaregistrovat jako uživatel, ani jinak poskytovat své osobní informace na adrese mentos.cz.

(B) V případě zaregistrování uživatele je uživatel povinen zadat pravdivé, přesné a úplné registrační údaje a v případě jejich změny neprodleně zajistit jejich aktualizaci. Během registrace vytvoří uživatel uživatelské jméno a heslo (“Členství”). Na základě tohoto je oprávněn k přístupu do určitých oblastí Služeb, který není povolen neregistrovaným uživatelům. Uživatel odpovídá za ochranu a zachování mlčenlivosti o svém členství. Uživatel je výhradně odpovědný za činnost prováděnou v rámci svého členství, bez ohledu na to, zda tuto činnost povolil či ne. Uživatel souhlasí, že neprodleně vyrozumí Perfetti ohledně porušení bezpečnosti nebo neoprávněného používání členství uživatele na adrese info@cz.pvmgrp.com.

5. UŽIVATELSKÝ OBSAH

(A) Perfetti může nyní či v budoucnu povolit uživatelům zasílání, vkládání, přenášení nebo jiné zpřístupnění na Službách (“předložení”) zpráv, textu, ilustrací, souborů, obrázků, grafiky, fotografií, komentářů, zvuků, hudby, videí, informací, obsahů a dalších materiálů (“Uživatelský obsah”). Na základě práv a licence, které tímto uživatel uděluje, si ponechává právo, nárok a podíl na svém
Uživatelském obsahu. Perfetti nezaručuje důvěrnost Uživatelského obsahu ani v případě, že není publikován ve Službách. Výhradní odpovědnost za sledování a ochranu práv duševního vlastnictví v příslušném Uživatelském obsahu nese uživatel. Perfetti nenese žádnou odpovědnost za výše uvedené.

(B) Uživatel není oprávněn vkládat Uživatelský obsah chráněný autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím, morálním právem nebo jiným duševním vlastnictvím, nebo vlastnickým právem bez výslovného souhlasu vlastníka příslušného práva. Uživatel nese výhradní odpovědnost za jakékoliv škody způsobené v případě nezískání tohoto souhlasu, nebo za jakoukoliv jinou újmu způsobenou poskytnutým Uživatelským obsahem.

(C) Uživatel prohlašuje, zaručuje a souhlasí, že nevloží žádný Uživatelský obsah, který:

(i) porušuje nebo jakýmkoliv způsobem poškozuje práva druhých, včetně autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, morálního práva nebo jiného práva vyplývajícího z duševního vlastnictví nebo vlastnického práva jakékoliv osoby nebo subjektu;

(ii) vydávající se za jinou osobu, nezákonný, výhrůžný, hanlivý, urážlivý, pomlouvačný, zasahující do práv soukromí a publicity, vulgární, obscénní, znevažující, pornografický nebo jinak nevyhovující;

(iii) podporuje jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu či by zakládalo odpovědnost k náhradě škody nebo jinak porušovalo obecně závazné předpisy;

(iv) slouží jako reklama na výrobky nebo služby nebo žádost o finanční příspěvky;

(v) obsahuje osobní informace, jako jsou zprávy uvádějící telefonní čísla, čísla účtů, adresy nebo doporučení zaměstnavatele;

(vi) obsahuje vzorce, návody nebo rady, které by mohly způsobit škodu nebo újmu; nebo  (vii) je řetězovým dopisem jakéhokoliv druhu.  Jednání uživatele, které podle našeho výhradního uvážení omezuje nebo brání dalšímu uživateli využívat Služby, není povoleno. 

(D) Vložením Uživatelského obsahu zároveň uživatel automaticky prohlašuje a zaručuje, že vlastník poskytl společnosti Perfetti celosvětové, bezplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní, licenční a převoditelné právo a licenci k používání, množení, šíření, vytváření odvozených děl (včetně překladů), veřejně je prezentovat, veřejně je předvádět, předávat a publikovat Uživatelský obsah (celý nebo z části), podle toho co podle svého výhradního uvážení považuje Perfetti za vhodné (1) v souvislosti s jejím podnikáním; a (2) ve spojení s podnikáním jejích právních nástupců, mateřských podniků, dceřiných společností a s nimi spojenými společnostmi. Perfetti je oprávněna uplatnit tuto záruku ve formátu, médiu nebo technologii nyní známém nebo vyvinutém později pro celé autorské právo, které existuje v takovém Uživatelském obsahu. Uživatel dále zaručuje dalším uživatelům svolení k přístupu do svého Uživatelského obsahu a používání, množení, šíření, vytváření odvozených děl, veřejné prezentaci, veřejnému předvádění, přenosu a publikování svého uživatelského obsahu pro osobní, nekomerční použití umožněné fungováním Služeb a těmito Podmínkami používání. Bez ohledu na výše uvedené uživatel upouští od všech nároků, které má nebo bude mít v jakékoliv jurisdikci na tak zvaná “morální práva” nebo práva “osobnostní” s ohledem na Uživatelský obsah.

(E) Vložením Uživatelského obsahu dává uživatel společnosti Perfetti právo, ne však povinnost, používat veškeré jeho údaje, včetně jména a zeměpisného umístění ve spojení s vysíláním, tiskem, online použitím nebo dalším použitím nebo publikováním svého Uživatelského obsahu.

(F) Společnost Perfetti si vyhrazuje právo zobrazovat reklamu v souvislosti s Uživatelským obsahem uživatele a použít tento Uživatelský obsah pro reklamní účely. Uživatel souhlasí, že jeho Uživatelský obsah smí být zařazen na webové stránky a reklamní sítě distribučních partnerů Perfetti a poskytovatelů služeb jako třetích stran (včetně jejich návazných uživatelů).

(G) Společnost Perfetti má právo, není však povinna, monitorovat Uživatelský obsah. Společnost Perfetti má právo editovat, odmítnout zveřejnění, odstranit nebo znemožnit přístup k jakémukoliv Uživatelskému obsahu podle svého uvážení a z jakéhokoliv důvodu.

6. OBSAH SLUŽEB A PROPOJENÍ TŘETÍ STRANY

(A) Perfetti poskytuje Služby včetně Obsahu služeb výhradně pro vzdělávací, zábavné a reklamní účely. Uživatel se nesmí spoléhat na žádné informace či názory vyjádřené o jakékoliv Službě Perfetti pro jakýkoliv účel. V každém případě je výhradní odpovědností uživatele vyhodnotit přesnost, včasnost, úplnost a užitečnost Obsahu služeb. Společnost Perfetti v žádném případě neodpovídá za jakékoliv ztráty nebo škodu způsobenou tím, že se uživatel spolehnul na jakýkoliv Obsah služeb.

(B) V mnoha případech zahrnuje Obsah služeb obsah poskytovaný třetí stranou, nebo představuje názory a úsudky třetí strany. Společnost Perfetti se s takovým názorem nebo úsudkem nemusí ztotožňovat a nezaručuje a neodpovídá za přesnost, včasnost, úplnost nebo spolehlivost názoru, rady nebo prohlášení ohledně Služeb učiněné jinou osobou než autorizovaným zaměstnancem nebo mluvčím při výkonu jejich pracovních povinností.

(C) Informace týkající se zdraví, které mohou být vloženy, neslouží jako náhrada profesionální lékařské rady. Perfetti nesouhlasí ani neručí za platnost takového prohlášení týkající se zdraví, které se nachází na stránkách těchto Služeb nebo stránkách třetích stran, na něž jsou ve Službách učiněny odkazy. Tyto informace je třeba považovat za všeobecné a užitečné pouze pro některé osoby, podle jejich osobních zdravotních potřeb. Před změnou nebo použitím nové diety nebo cvičebního programu je uživatel vždy povinen prokonzultovat tyto záležitosti s lékařem. Lékařskou radu od profesionálního zdravotního pracovníka nikdy nepodceňujte ani neodkládejte její vyhledání kvůli informaci, kterou jste četli na Službách.

(D) V případě sporu mezi osobami majícími přístup ke Službám, nebo osobami majícími přístup ke Službám a třetí stranou uživatel rozumí a souhlasí s tím, že společnost Perfetti není v žádném případě účastníkem sporu. V případě takového sporu, vynechá uživatel, resp. jakýkoliv svůj nárok, požadavek, poř. nárok na náhradu škody jakékoliv povahy, které vznikají, vztahují se, nebo jsou spojeny s takovým sporem, nebude uplatňovat vůči Perfetti, členům jejích orgánů, jednatele, zaměstnancům, mateřské společnosti, partnerům, nástupcům, zástupcům, přidruženým společnostem a jejich souvisejících společností.

(E) Služby mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Společnost Perfetti neprovozuje, žádným způsobem nekontroluje, ani nemusí podporovat obsah internetových stránek třetích stran. Uživatel přejímá výhradní odpovědnost za své používání odkazů třetích stran. Společnost Perfetti není odpovědná za obsah vložený na stránkách třetích stran, neodpovídá ani za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou následkem jednání s třetí stranou nebo používáním její internetové stránky.

7. ODŠKODNĚNÍ

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní a uchrání společnost Perfetti, její členy orgánů, jednatele, zaměstnance, mateřské společnosti, partnery, nástupce, zástupce, distribuční partnery, přidružené společnosti, pobočky a s nimi spojené společnosti před všemi nároky, závazky, ztrátami, škodami, povinnostmi, náklady a výdaji (včetně přiměřených nákladů a poplatků za právní zástupce) vzniklé, vztahující se, nebo ve spojení s: (i) přístupem uživatele ke Službám a jejich používání; (ii) Uživatelským obsahem, který uživatel poskytl na základě svého členství; (iii) skutečným nebo domnělým porušením těchto Podmínek používání; (iv) skutečným nebo domnělým porušením jakéhokoliv prohlášení, záruky nebo závazku, které uživatel poskytl společnosti Perfetti; nebo (v) svým jednáním či opomenutím. Uživatel souhlasí, že bude zcela spolupracovat se společností Perfetti při obhajobě vůči jakémukoliv nároku, který je předmětem závazků uživatele na základě této dohody.

8. VZDÁNÍ SE NÁROKU

(A) UŽIVATEL VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA JEHO VÝHRADNÍ RIZIKO. SLUŽBY A OBSAH SLUŽEB JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK „STOJÍ A LEŽÍ“ A TAK JAK JSOU K DISPOZICI, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO A V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST PERFETTI A ČLENOVÉ JEJÍCH ORGÁNŮ, JEDNATELÉ, ZAMĚSTNANCI, MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, NÁSTUPCI, ZÁSTUPCI, DISTRIBUČNÍ PARTNEŘI, SPŘÍZNĚNÉ SUBJEKTY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI, ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK VČETNĚ: (1) ZÁRUK, ŽE SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY UŽIVATELE; (2) ZÁRUK OHLEDNĚ DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, BEZPEČNOSTI, UŽITEČNOSTI, VČASNOSTI NEBO INFORMAČNÍHO OBSAHU SLUŽEB NEBO OBSAHU SLUŽEB; (3) ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU, NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU; (4) ZÁRUK NA SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ PŘEVZATÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB NEBO JIMI PROPAGOVANÝCH, NEBO TAKOVÝCH, K NIMŽ JE ZÍSKÁN PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB; (5) ZÁRUK PŘESNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI VÝSLEDKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB; (6) ZÁRUK, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB UŽIVATELE BUDE BEZPEČNÉ NEBO NEPŘETRŽITÉ; A (7) ZÁRUK OPRAVY CHYB V SOFTWARE.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(A) SPOLEČNOST PERFETTI, ANI ČLENOVÉ JEJÍCH ORGÁNŮ, JEDNATELÉ, ZAMĚSTNANCI, MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, NÁSTUPCI, ZÁSTUPCI, DISTRIBUČNÍ PARTNEŘI, SPŘÍZNĚNÉ SUBJEKTY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, NEBO JEJICH SPŘÍZNĚNÉ SPOLEČNOSTI, NEPŘEBÍRAJÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEOČEKÁVANÉ, NESTANDARDNÍ NEBONÁSLEDNÉŠKODY (ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST PERFETTI BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY), VZNIKLÉ, TÝKAJÍCÍ SE, NEBO JAKKOLIV SPOJENÉ SE SLUŽBAMI NEBO TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ. VÝHRADNÍ NÁPRAVOU V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI VČETNĚ OBSAHU SLUŽEB JE ZASTAVENÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. TOTO OMEZENÍ SE VZTAHUJE I NA ŠKODY VZNIKLÉ ZE SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ PŘIJATÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO PROPAGOVANÝCH REKLAMOU V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLIV SLUŽBAMI NEBO ODKAZY NA SLUŽBY, JAKOŽ I Z TITULU JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ NEBO RAD ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO PROPAGOVANÝCH REKLAMOU V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLIV SLUŽBAMI NEBO ODKAZY NA SLUŽBY. TOTO OMEZENÍ SE VZTAHUJE I NA ŠKODY VZNIKLÉ Z TITULU JAKÉHOKOLIV OBSAHU UMÍSTĚNÉHO TŘETÍ STRANOU NEBO JEDNÁNÍM TŘETÍ STRANY NA SLUŽBÁCH. UŽIVATEL, POPŘ. JINÁ DALŠÍ OSOBA SE TÍMTO VÝSLOVNĚ VZDÁVÁ SVÉHO NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY (ČI JAKÉHOKOLIV DALŠÍHO NÁROKU) Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ, POKUD TAKOVÉ VZDÁNÍ SE PRÁVA NEODPORUJE OBECNĚ ZÁVAZNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮ.

(B) NEHLEDĚ NA JAKÉKOLIV OPAČNÉ INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ, OBECNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PERFETTI A ČLENŮ JEJÍCH ORGÁNŮ, JEDNATELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, MATEŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, PARTNERŮ, NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, DISTRIBUČNÍCH PARTNERŮ, SPŘÍZNĚNÝCH SUBJEKTŮ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, A JEJICH SPŘÍZNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE BUĎ CELKOVOU PLATBU UHRAZENOU SPOLEČNOSTI PERFETTI UŽIVATELEM BĚHEM PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ, NEBO ČÁSTKU 2500 Kč, PODLE TOHO, KTERÁ BUDE VYŠŠÍ. DÁLE UŽIVATEL SOUHLASÍ A STRANY TÍMTO SJEDNÁVAJÍ, ŽE JAKÝKOLIV DŮVOD ŽALOBY (NÁROK) VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUŽEB, TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SPOJENÝ SE SLUŽBAMI NEBO TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, MUSÍ BÝT UPLATNĚN U PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU DO JEDNOHO (1) ROKU OD OKAMŽIKU VZNIKU DŮVODU ŽALOBY (NÁROKU); V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE DŮVOD ŽALOBY (NÁROK) TRVALE PROMLČEN.

(C) V některých jurisdikcích není omezení odpovědnosti povoleno. V takových jurisdikcích se některá z výše uvedených omezení nemusí na uživatele vztahovat. Tato omezení se vztahují uživatele a další osoby v takovém rozsahu, který je v souladu s právními obecně závaznými předpisy příslušné jurisdikce.

10. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

(A) Společnost Perfetti si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení a kdykoliv ukončit nebo zastavit členství uživatele a/nebo zablokovat jeho přístup ke Službám z jakéhokoliv důvodu nedodržení formy i obsahu těchto Podmínek používání uživatelem. Uživatel souhlasí, že společnost Perfetti nenese odpovědnost vůči uživateli ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení nebo zastavení členství uživatele nebo za zablokování přístupu uživatele ke Službám.

(B) Zastavení nebo ukončení neovlivní povinnosti uživatele vůči společnosti Perfetti na základě těchto Podmínek používání. Ustanovení těchto Podmínek používání, které by svou podstatou měly přetrvat zastavení nebo ukončení členství uživatele nebo těchto Podmínek používání, přetrvají zejména práva a licence udělené uživatelem na základě těchto Podmínek, odškodnění, osvobození, vzdání se nároku, omezení odpovědnosti, ustanovení související s volbou práva, řešení sporů, zákazu skupinové žaloby, zákazu procesu rozhodovaného porotou a veškerá ustanovení oddílu “RŮZNÉ”.

11. ZÁSADY AUTORSKÝCH PRÁV

(A) Společnost Perfetti respektuje práva vyplývající z duševního vlastnictví ostatních osob a očekává, že uživatelé učiní totéž. Společnost Perfetti může za určitých okolností podle svého výhradního uvážení ukončit a/nebo deaktivovat členství uživatelů, u nichž dle výhradního uvážení Perfetti existuje podezření z porušování autorských práv (nebo jiných práv vyplývajících z duševního vlastnictví) ostatních osob. Navíc za určitých okolností a podle svého výhradního uvážení je společnost Perfetti oprávněna odejmout nebo znemožnit přístup k materiálům na svých webových stránkách nebo hostovaných na svých systémech, které mohou porušovat nebo být předmětem porušování.

(B) Podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), popř. další obecně závazných právních předpisů poskytujících ochranu právům vyplývajícím z duševního vlastnictví, bude společnost Perfetti neprodleně reagovat na nároky porušením těchto práv, oznámených zástupci jmenovaného pro příjem oznámení nároků na základě porušení těchto práv („jmenovaný zástupce”). Naším jmenovaným zástupcem je:

Jana Nová (brand manager Mentos)

Perfetti van Melle Czech Republic s.r.o.

Tomíčkova 9

Praha 4,148 00

info@cz.pvmgrp.com

(C) Je-li uživatel vlastníkem autorských práv, nebo jiných práv vyplývajících z duševního vlastnictví (nebo oprávněn jednat jménem vlastníka těchto práv) a domnívá se, že došlo k porušení těchto jeho práv na dané dílo, společnost Perfetti žádá o nahlášení porušení tohoto práva podáním písemného vyrozumění nárokovaného porušení jmenovanému zástupci, které bude obsahovat následující:

(i) fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

(ii) Identifikace díla autorského práva, nebo jiného práva, na něž je uplatňován nárok, které bylo porušeno, nebo, pokud se jediné oznámení vztahuje na více děl autorských práv na jednom online místě, seznamem těchto děl nebo jiných práv, na tomto místě.

(iii) Identifikace materiálu, u kterého je nárokováno porušení, nebo je předmětem porušení činnosti, a který je třeba odejmout, nebo přístup ke kterému musí být znemožněn, a informace rozumně postačující k tomu, aby nám umožnila lokalizovat tento materiál.

(iv) Dostatečné informace, které umožní společnosti Perfetti kontaktovat uživatele, jako např. adresa, telefonní číslo a elektronická adresa, pokud existuje, na které lze uživatele kontaktovat.

(v) Prohlášení, že uživatel v dobré víře věří, že používání materiálu způsobem, na který je podána stížnost, není oprávněný vlastníkem autorských práv nebo jiných práv, jeho zástupcem, nebo zákony.

(vi) Prohlášení, že jsou informace v oznámení přesné, a pod hrozbou peněžitého trestu křivé výpovědi, že je uživatel oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno. Perfetti vyšetří vyrozumění o porušení autorských práv a učiní vhodné kroky v souladu s obecně závaznými předpisy. Dotazy nedodržující tento postup nemusí být zodpovězeny.

12. VOLBA PRÁVA; JURISDIKCE A MÍSTO KONÁNÍ

Užívání Služeb a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Služeb nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Služeb nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

(A) Obě strany souhlasí s tím, že se nejprve budou vzájemně kontaktovat o jakémkoliv řešení sporu a poskytnou písemný popis problému, veškeré příslušné dokumenty/informace a navrhované řešení. Uživatel souhlasí s ttím, že kontaktuje společnosti Perfetti o soudních sporech a zašle informaci na následující kontakt:info@cz.pvmgrp.com. Společnost Perfetti bude kontaktovat uživatele na základě jím poskytnutých kontaktních údajů nebo údajů získaných jiným způsobem.

(B) Nebudou-li strany schopny vyřešit spor vznesený na základě předcházejícího ustanovení do 30 dnů, bude postupováno dle čl. 12 těchto Podmínek výše.

14. ZÁKAZ SKUPINOVÉ ŽALOBY

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE OBĚ STRANY VZDÁVAJÍ PRÁVA ŘEŠIT SPORY JAKO SKUPINOVÉ; TO ZNAMENÁ PŘIPOJENÍ SE S NÁROKEM K NÁROKU JAKÉKOLIV JINÉ OSOBY NEBO SUBJEKTU, NEBO VYMÁHÁNÍ NÁROKU V PRAVOMOCI ZÁSTUPCE JMÉNEM KOHOKOLIV JINÉHO V JAKÉMKOLIV SOUDNÍM SPORU, ARBITRÁŽI NEBO JINÉM ŘÍZENÍ.

15. ZÁKAZ ŘÍZENÍ ROZHODOVANÉHO POROTOU

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE OBĚ STRANY VZDÁVAJÍ PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ ROZHODOVANÉHO POROTOU V JAKÉMKOLIV SOUDNÍM SPORU, ARBITRÁŽI NEBO JINÉM ŘÍZENÍ.

16. ZMĚNA PODMÍNEK; DALŠÍ PODMÍNKY

(A) Společnost Perfetti si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení a kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, upravit nebo ukončit jakýkoliv aspekt nebo prvek Služeb nebo upravit tyto Podmínky používání. Dále si vyhrazuje právo poskytnout uživateli provozní řád nebo další podmínky, které mohou řídit jeho používání Služeb obecně, jedinečné části Služeb, nebo obojí („Další podmínky”). Další podmínky, které může Perfetti uživateli poskytnout, budou začleněny odkazem na ně v těchto Podmínkách používání. V případě, že Další podmínky budou v rozporu s těmito Podmínkami používání, mají nadřazenou platnost Další podmínky.

(B) Úpravy těchto Podmínek používání nebo Dalších podmínek budou platné okamžitě po jejich zmínění, umístěním na webové stránce, vyrozuměním zaslaném elektronickou poštou nebo prostřednictvím aplikací Perfetti. Uživatel odpovídá za občasné přezkoumání Podmínek používání a Služeb z důvodu změn nebo přidání Dalších podmínek. Přístup uživatele a používání Služeb po jakékoliv úpravě těchto Podmínek používání nebo ustanovení Dalších podmínek bude znamenat souhlas uživatele a jejich akceptování. V případě námitek vůči následné revizi Podmínek používání nebo vůči jakýmkoliv Dalším podmínkám, je uživatel povinen neprodleně přestat používat Služby, popř. ,ukončit své členství.

17. RŮZNÉ

(A) Žádné neuplatnění práva nebo opravného prostředku kteroukoliv smluvní stranou v případě porušení nebo neplnění na základě této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se takového práva nebo opravného prostředku v případě jakéhokoliv předcházejícího nebo následného porušení nebo neplnění. Nadpisy oddílů používané v této smlouvě jsou používány pouze pro přehlednost textu a nebude jim přikládána žádná právní závaznost.

(B) Vyjma případů, kde je konkrétně stanoveno jinak (např. oddíl „ŘEŠENÍ SPORŮ”), je-li (popř. stane-li se) některá část těchto Podmínek neplatná, nevymahatelná či v rozporu s obecně závazným předpisem z jakéhokoliv důvodu, obě strany souhlasí, že pouze tato část Podmínek používání nebude aplikována a zbývající Podmínky používání nebudou takovou neplatností, nevymahatelností či nezákonností dotčeny.

(C) Tyto Podmínky používání (včetně Zásad soukromí a Dalších podmínek začleněných odkazem na ně) představují celou smlouvu smluvních stran s ohledem na předmět zde uvedený, a nahrazují veškeré předcházející písemné nebo ústní dohody mezi smluvními stranami co se týče tohoto předmětu.

(D) Uživatel není oprávněn postupovat tyto Podmínky používání nebo postupovat jakákoliv práva nebo delegovat jakékoliv povinnosti, v celém nebo částečně bez předchozího písemného souhlasu Perfetti. Jakékoliv postoupení nebo delegování ze strany uživatele bez předchozího písemného souhlasu bude nulitní a neplatné a nenabude právní moci ani účinnosti. Perfetti je oprávněna postoupit tyto Podmínky používání nebo jakákoliv práva na základě této smlouvy bez souhlasu uživatele a bez vyrozumění uživatele.


soukromí

Účinnost se stanovuje dnem zveřejnění. Zveřejněno dne 24. 6. 2016 

Vítejte na mentos.cz ("webové stránky"), interaktivní on-line službě provozované společností Perfetti van Melle Czech Republic s.r.o. „nás“, „my“ nebo „naše“). Abyste se dozvěděli více o Zásadách ochrany osobních údajů, přečtěte si prosím následující text.

Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní identifikační údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek. Přijali jsme tyto Zásady ochrany soukromí („Zásady ochrany soukromí“), abychom vysvětlili, jaké informace mohou být shromažďovány na našich webových stránkách, jak tyto informace používáme, a za jakých okolností můžeme zveřejnit informace třetím stranám. Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, a nevztahují se ke shromažďování informací z jiných zdrojů.

Tyto Zásady ochrany soukromí jsou zpravidla zveřejněny na našich webových stránkách, kde byste je měli často kontrolovat, protože se mohou měnit. Jakékoli změny budou platné okamžikem zveřejnění revidovaných Zásad ochrany soukromí. VSTUPEM NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ AKTUÁLNĚ PLATNÝMI A ÚČINNÝMI. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ NEBO SE KTEROUKOLIV JEJICH ZMĚNOU, KTEROU MŮŽEME NÁSLEDNĚ PROVÉST, OKAMŽITĚ PROSÍM OPUSŤTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

A. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Naše webové stránky obvykle shromažďují dva druhy informací o vás: (a) údaje, které nám poskytnete, a které vás osobně identifikují; a (b) informace, které vás osobně neidentifikují, ale které automaticky shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, nebo nám je poskytnete.

(1)Osobní údaje: Naše definice osobních údajů obsahuje jakékoliv informace, které mohou být použity pro vaši specifickou identifikaci nebo kontakt, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, atd. Naše obecná zásada je taková, že nebudeme automaticky shromažďovat vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky. Za určitých okolností můžeme požadovat, povolit či jinak vám dát možnost poskytnout nám vaše identifikační údaje v souvislosti s funkcí, programem, podporou či nějakým jiným aspektem na našich webových stránkách. Například můžete: (a) poskytnout své jméno, adresu bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, atd. při registraci na našich webových stránkách, při vytváření profilu nebo poskytování svého životopisu; (b) sdělit nám určité údaje o vás (např. věk, pohlaví, vzdělání, atd.), při účasti v anketě nebo hlasování; nebo (c) přidat nějaký komentář a/ nebo doporučení na naše webové stránky. Je vaší volbou, zda nám tyto informace poskytnete nebo ne; nicméně, v mnoha případech jsou tyto informace nutné k účasti na konkrétní činnosti, k uskutečnění výhod, které nabízíme, nebo k získání přístupu k určitému obsahu na našich webových stránkách.

(2) Neosobní údaje: Naše definice neosobních informací je jakákoli informace, která vás osobně neidentifikuje. Neosobní údaje mohou zahrnovat určité osobní údaje, které byly zbaveny totožnosti; to znamená informace, které byly anonymizovány. Získáme tak neosobní údaje o vás z informací, které nám poskytnete, a to buď samostatně, nebo společně s osobními údaji. Určité neosobní údaje od vás shromažďujeme také automaticky, když vstupujete na naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat, mimo jiné IP adresy, typy prohlížeče, které používáte (například Internet Explorer, Firefox, Safari, atd.), internetové stránky třetích stran, z nichž přicházíte, operační systém, který používáte (např. Vista, Windows XP, Mac OS, atd.), název domény poskytovatele vašeho internetového připojení (např. CenturyLink, Google, Cox, atd.), vyhledávací dotazy, které používáte na našich webových stránkách, konkrétní webové stránky, které jste navštívili a doba trvání návštěv.

B. JAK POUŽÍVÁME A SDÍLÍME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

(1) Osobní údaje: Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou obvykle používány k vykonávání vašich požadavků, k reagování na vaše dotazy, k vylepšení našich služeb, nebo jinak přirozeně spjaty s okolnostmi, za kterých nám informace poskytujete. Tyto informace můžeme také použít, abychom vás později mohli z různých důvodů kontaktovat, jako je například zákaznický servis, a poskytnout vám tak propagační informace o našich produktech nebo produktech naší mateřské společnosti, dceřiné společnosti či jiných přidružených společností („přidružené společnosti"), nebo ke komunikaci s vámi o obsahu nebo o dalších informacích, které jste zveřejnili nebo sdíleli s námi prostřednictvím našich webových stránek. Můžete se také odhlásit z přijímání budoucích propagačních informací od nás nebo od našich přidružených společností nebo si zvolit, abychom vaše osobní data nesdíleli s žádnými sesterskými společnostmi, jak je uvedeno níže.

V některých případech můžeme vaše osobní údaje také sdílet s našimi dodavateli či s třetími stranami vykonávajícími funkce či činnosti v našem zastoupení (nebo jménem našich sesterských společností) – např. dodavatelé, kteří zpracovávají platby objednávek kreditními kartami, dodávají naše zboží, spravují naše propagační akce, poskytují nám marketingovou a propagační pomoc, analyzují naše data a pomáhají nám s klientským servisem, atd. Naši dodavatelé a další třetí osoby souhlasí s tím, že tyto informace použijí, a my s nimi sdílíme informace jen za tím účelem, aby prováděli naše požadavky. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje sdílet se sponzory, kteří jsou součástí našeho programu nebo propagační akce, do které se přihlásíte prostřednictvím našich webových stránek (například loterie nebo soutěž). Dále můžeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami, jako například s našimi reklamními partnery či jinými, se kterými máme marketingové či jiné vztahy. S výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí, našich podmínkách, nebo jak je uvedeno při poskytování informací, vaše osobní údaje nebudou sdíleny ani prodávány třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu.

(2) Neosobní údaje: Neosobní údaje využíváme různými způsoby, jako například pro pomoc analýzy návštěvnosti stránek, porozumění potřebám zákazníků a trendů, k provádění cílené propagační činnosti, a ke zlepšování našich služeb. Vaše neosobní údaje můžeme použít samostatně nebo spojit s informacemi, které jsme získali od ostatních. Vaše neosobní údaje můžeme sdílet s našimi sesterskými společnostmi a třetími stranami k dosažení různých cílů, ale zdůrazňujeme, že takové informace jsou anonymní informace, které vás osobně neidentifikují.

C. COOKIES A REKLAMA ZALOŽENÁ NA PREFERENCÍCH

(1) Cookies a webové majáky: Automaticky přijímáme a ukládáme určité typy neosobních identifikačních údajů, pokaždé když s námi komunikujete. Například, stejně jako mnohé webové stránky, používáme „cookies“ a „webové majáky“ (nazývané také „čisté GIFy“ nebo „pixelové značky“) s cílem získat určité typy informací, jakmile váš webový prohlížeč získá přístup na naše webové stránky. "Cookies" jsou malé soubory, které přeneseme na pevný disk vašeho počítače nebo do paměti webového prohlížeče, a které umožní našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a poskytnout vám požadovaný komfort a další funkce. "Webové majáky" jsou drobné grafiky s jednoznačným identifikátorem, svou funkcí podobné cookies a mohou být použity ke sledování online pohybu uživatelů, například kdy byl otevřen email, případně poskytnout další informace.

Příklady informací, které shromažďujeme a analyzujeme tímto způsobem, zahrnují adresu internetového protokolu (IP), která se používá pro připojení vašeho počítače k ​​internetu; informace o počítači a o vašem připojení, jako je typ a verze prohlížeče, operačního systému a platformy; vaše aktivity našich webových stránkách, včetně vámi zobrazených nebo vyhledávaných produktů, stejně jako URL adresu odkud přicházíte a na kterou odejdete (ať už se tato URL adresa nachází na našich webových stránkách, nebo ne); a číslo cookie. Zdůrazňujeme, že cookies a webové majáky, které používáme, neobsahují a nejsou vázány na osobní údaje o vás.

Pokud máte obavy o ukládání a používání cookies, můžete si nastavit váš internetový prohlížeč, aby vás informoval a požádal o souhlas, kdykoliv je cookie odesílána do vašeho webového prohlížeče nebo na váš pevný disk. Cookie můžete také z vašeho pevného disku odstranit ručně prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo jiných programů. Upozorňujeme však, že některé části našich webových stránek nebudou správně fungovat, nebo vám nebudou k dispozici, pokud cookies odmítnete, nebo se rozhodnete zakázat přijímání cookies.

(2) Reklama založená na preferencích: Můžeme také spolupracovat se třetími stranami, včetně reklamních společností a firem analyzujících webové stránky, které využívají cookies a webové majáky ke sběru neosobních identifikačních údajů, pokud navštívíte naše webové stránky a stránky třetích stran. Tyto neosobní údaje shromážděné prostřednictvím cookies a webových majáků jsou obvykle využívány těmito reklamními společnostmi, které představují tyto třetí strany (tj. reklamní sítě), aby vám nabídly reklamu, která je na stránkách třetích stran navržena tak, aby vyhovovala vašim preferencím a potřebám. Pokud si nepřejete této aktivity účastnit, přejděte na www.aboutads.info a následujte jednoduchý proces odhlášení.

Několik důležitých poznámek o tomto odhlašovacím nástroji: (1) zahrnuje všechny reklamní sítě, se kterými můžeme pracovat, ale také mnohé, se kterými nepracujeme; a (2) může využívat cookies, aby bylo zajištěno, že daná reklamní síť neshromažďuje údaje o vás ("odhlašovací cookies") - informace, jak odhlašovací cookies fungují, můžete nalézt na www.aboutads.info. Proto, pokud si koupíte nový počítač, změníte webový prohlížeč nebo odstraníte tyto odhlašovací cookies z počítače, budete muset toto odhlášení znovu provést.

(3) Funkce Do Not Track: Některé prohlížeče vám mohou nabídnout možnost zobrazovat upozornění u webových stránek, pokud si nepřejete, aby shromažďovaly údaje o vašich online aktivitách, které mají být sledovány pro reklamní účely založené na preferencích („DNT oznámení“). Některé prohlížeče jsou standardně nastaveny pro poskytování oznámení DNT, ať už si to přejete či nikoli. Poskytování DNT oznámení je často nabízeno jako prostředek k zajištění toho, aby cookies, webové majáky a podobné technologie nebyly použity k reklamním účelům založeným na preferencích - to znamená omezení sběru neosobních údajů o vaší online aktivitě pro reklamní účely. Bohužel, vzhledem k tomu, jak reklama založená na preferencích funguje, DNT oznámení nemůže tohoto cíle účinně dosáhnout. Za tímto účelem a z různých jiných důvodů, s ohledem na naše webové stránky, nebudeme podnikat žádné kroky ohledně oznámení DNT pro prohlížeče. Naopak, pokud se nechcete podílet na reklamě založené na preferencích, měli byste se řídit jednoduchým odhlašovacím postupem popsaným výše.

D. DALŠÍ POUŽITÍ A INFORMACE

(1) IP adresa: IP adresa je číslo, které je automaticky přiděleno počítači, kdykoli se budete pohybovat po internetu. Webové servery (počítače, které „obsluhují" webové stránky) automaticky identifikují váš počítač podle jeho IP adresy. Když chtějí návštěvníci navštívit některé z našich webových stránek, naše servery zpravidla přihlásí jejich IP adresy. My shromažďujeme IP adresy pro účely správy systému, abychom mohli podat zprávu o neosobních souhrnných informacích druhým a ke sledování využívání našich webových stránek. IP adresy jsou považovány za neosobní údaje a mohou být sdíleny, jak je uvedeno výše. Naší praxí není propojovat IP adresy na cokoliv osobně identifikovatelného; to znamená, že bude zaznamenána relace návštěvníka, ale návštěvník pro nás zůstává anonymní. Vyhrazujeme si však právo použít IP adresy k identifikaci návštěvníka, když cítíme, že je nutné prosazovat dodržování pravidel na našich webových stránkách, nebo: (a) splňovat požadavek vlády; (b) být v souladu s požadavky zákona nebo soudního řízení; (C) ochraňovat zákonná práva a majetek, naše webové stránky, nebo ostatní uživatele; nebo (d) v případě nouze k ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů našich webových stránek nebo širokou veřejnost.

(2) Emailové komunikace: Pokud nám zašlete email s dotazy či připomínkami, můžeme použít vaše identifikační údaje k odpovědi na Vaše dotazy či připomínky, a můžeme uložit vaše dotazy či připomínky pro pozdější použití. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme, abyste nám emailem posílali neveřejné osobní informace, jako jsou hesla, nebo informace o bankovním účtu. Nicméně, kromě naší odpovědi na takovéto emaily, není naší běžnou praxí posílání emailů, pokud požádáte o konkrétní službu nebo se přihlásíte k funkci, která zahrnuje emailovou komunikaci, pokud jde například o nákup, který jste provedli u nás (např. aktualizace produktů, zákaznická podpora, atd.), budeme vám zasílat informace o našich dalších produktech a službách, nebo jste dali souhlas ke kontaktování emailem pro konkrétní účel. V některých případech vám můžeme poskytnout možnost nastavit vaše preference pro příjem emailové komunikace od nás; to znamená, že budete souhlasit s jistým druhem komunikace, ale s jiným ne. Také se můžete „odhlásit“ z přijímání budoucích komerčních emailových zpráv od nás kliknutím na odkaz „odhlásit“, který se nachází v dolní části většiny odeslaných emailů, nebo jak je uvedeno níže; vyhrazujeme si však právo zaslat vám transakční emaily, jako jsou komunikační služby zákazníkům.

(3) Převod majetku: Jak nadále rozvíjíme naše podnikání, můžeme prodávat nebo nakupovat majetkové či jiné hodnoty. Pokud jiný subjekt získá celý/většinový/částečný podíl na naší entitě nebo na našich majetkových či jiných hodnotách, nebo část/všechny z našich aktiv, osobní údaje a neosobní údaje, které máme o vás, budou tyto přeneseny/postoupeny/převedeny a použity tímto dalším subjektem, i v takovém případě ale učiníme přiměřené kroky, abychom zajistili, aby byly vaše preference dodržovány. Také v případě insolvenčního či jiného takového řízení s podobným obsahem a účelem, které může být proti nám zahájeno a vedeno, mohou být všechny tyto informace považovány za náš majetek a jako takové mohou být prodány nebo převedeny/postoupeny na třetí osoby.

(4) Ostatní: Bez ohledu na jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, vyhrazujeme si právo zveřejnit jakékoli osobní, nebo neosobní informace o vás, pokud to vyžaduje obecně závazný právní předpis, s ohledem na autorská či jiná práva nebo porušení práva vyplývajícího z duševního vlastnictví, nebo pokud jsme přesvědčeni, že je toto: (a) nezbytné ke splnění požadavku orgánu veřejné moci; (b) v souladu s požadavky obecně závazného právního předpisu; (c) nezbytné k ochraně nebo obraně našich zákonných práv a majetku, našich webových stránek, nebo k ochraně ostatních uživatelů; nebo (d) v případě nouze k ochraně zdraví a bezpečnosti uživatelů našich webových stránek nebo široké veřejnosti.

E. VEŘEJNÁ FÓRA

Můžeme nabízet chatovací místnosti, blogy, vývěsky, nebo obdobná veřejná fóra, kde vy a další uživatelé našich webových stránek mohou sdílet informace a komunikovat - například místa, kde budete moci uveřejnit svůj životopis a/nebo profil. Ochrana popsaná v těchto Zásadách ochrany soukromí neplatí, pokud poskytnete informace (včetně osobních údajů) v souvislosti s používáním těchto veřejných fór. My můžeme použít osobní a neosobní údaje o vás, abychom vás identifikovali ve veřejném fóru. Veškeré informace, které sdílíte na veřejném fóru, jsou veřejnými informacemi a mohou být viděny nebo shromážděny kýmkoli, včetně třetích osob, které nejsou v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Nejsme zodpovědní za události vyplývající z rozšíření jakýchkoliv informací, které se rozhodnete veřejně publikovat nebo sdílet prostřednictvím našich internetových stránek.

F. UCHOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ V BEZPEČÍ

Zavedli jsme taková bezpečnostní opatření, která považujeme za přiměřená a vhodná při ochraně proti ztrátě, zneužití a úpravě důvěrných informací pod naší správou. Upozorňujeme však, že i když se snažíme chránit vaše osobní údaje a soukromí, nemůžeme zaručit ani nezaručujeme bezpečnost jakýchkoliv informací, které nám sdělíte nebo poskytnete on-line a nejsme zodpovědní za krádež, zničení či neúmyslné prozrazení vašich osobních údajů. Pokud se nešťastnou náhodou stane, že vaše „osobní údaje“ (jak je tento termín nebo podobné termíny definovány podle jakýchkoli platných právních předpisů vyžadujících oznámení o narušení bezpečnosti) budou ohroženy, můžeme vás informovat emailem (dle našeho vlastního uvážení) na vaši poslední emailovou adresu, kterou jste nám poskytli v co nejkratší době přiměřené za daných okolností; avšak existuje předpoklad, že dojde ke zpoždění v oznamování, než přijmeme nezbytná opatření s cílem určit rozsah narušení a obnovíme přiměřenou integritu systému, stejně jako pro legitimní potřeby vymáhání práva, pokud oznámení bude bránit vyšetřování trestných činů. Čas od času můžeme vzít v úvahu novou technologii pro ochranu informací, a pokud je to vhodné, aktualizujeme naše systémy zabezpečení informací.

G. DALŠÍ STRÁNKY/ODKAZY

Naše webové stránky mohou odkazovat nebo obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které my nespravujeme ani neudržujeme, například v souvislosti s prodejem našich výrobků uveřejněných na našich webových stránkách a bannerovými reklamami. Nejsme zodpovědní za postup ochrany osobních údajů, které praktikují na jakýchkoli jiných webových stránkách třetích stran. Doporučujeme vám se nad tím zamyslet, když opouštíte naše webové stránky a přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek třetích stran před odesláním jakýchkoliv osobních údajů.

H. KONTAKT & INFORMACE O ODHLAŠOVÁNÍ

Můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno níže, za předpokladu že: (a) máte dotazy nebo připomínky k naší ochraně osobních údajů; (b) chcete učinit opravy jakýchkoliv osobních identifikačních údajů, které jste nám poskytli; (c) chcete se odhlásit z přijímání budoucí obchodní korespondence, včetně emailů od nás nebo našich přidružených společností; nebo (d) chcete odvolat svůj souhlas se sdílením vašich osobních údajů s ostatními.

Perfetti Van Melle Czech Republic s.r.o.
Tomíčkova 9
Praha 4, 148 00
+420 244 466 500
info@cz.pvmgrp.com

Budeme reagovat na vaši žádost, a pokud to bude možné a vhodné, učiníme požadované změny v našich aktivních databázích, jakmile to bude možné. Upozorňujeme, že nemusíme být schopni splnit určité požadavky a zároveň vám umožnit přístup k určitým výhodám a funkcím na našich webových stránkách.

I. VÝLUČNÉ PROHLÁŠENÍ

Tyto zásady ochrany soukromí, jak jsou zveřejněny na těchto webových stránkách, jsou jediným prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů ve vztahu k této webové stránce, a žádný souhrn, modifikace, přeformulování nebo jiné verze této smlouvy, nebo jiná prohlášení o ochraně soukromí nebo politiky, v jakékoli formě, nejsou platná, pokud neuveřejníme nové nebo revidované zásady na webových stránkách. 

Sdílej s přáteli